Publikace a periodika nabízená NIPOS

Vydavatelem zde nabízených publikací a periodik je NIPOS. Chcete-li objednat některé tituly, zaškrtněte je a pokračujte kliknutím dole na tlačítko Vytvořit objednávku.


PUBLIKACE (přeskočit níže na nabídku periodik)
titul (autor) cena objednat

20 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance 1968-2003 / sestavily Bohumíra Cveklová, Dana Ždímalová. - 1. vyd. - Praha : NIPOS-ARTAMA,2005. - 118 s. Brož.
Publikace o 35 letech činnosti a výsledcích pedagogické taneční práce a choreografické tvorby pro děti tak, jak se prezentovaly na vrcholových národních a celostátních přehlídkách. Doplněno články z časopisu Taneční listy a portréty 24 osobností, jejichž pedagogická, metodická a choreografická práce významně ovlivnila vývoj oboru dětského scénického tance.
 

80 Kč

5 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2004-2008 /sestavili Bohumíra Cveklová, Jiří Lössl. 1. vyd. - Praha : NIPOS-ARTAMA, 2008. - 110s. Brož. 100,- Kč
Publikace představuje 21.-25. Celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance, která navazuje na publikaci 20 Celostátních přehlídek 1968-2003.Publikace seznamuje s 5 lety činnosti a výsledky pedagogické taneční práce a choreografické tvorby pro děti tak, jak se prezentovaly na vrcholových národních a celostátních přehlídkách. Doplněno články z časopisu Taneční listy a portréty 24 osobností, jejichž pedagogická, metodická a choreografická práce významně ovlivnila vývoj oboru dětského scénického tance.
 

100 Kč

Mlíkovská, Jiřina
60 choreografických etud . - Praha : NIPOS, 2006. - 60 s. Brož.
Choreografické etudy navazují na skripta stejné autorky O choreografii – výklady a etudy. Většina etud je zaměřena k základům choreografie a končí tématickými úkoly. Etudy jsou seskupeny podle jejich účelu: I. skupina – pohyby ze života – pohybové intonace, II. skupina – O stylizaci prostoru, III. Skupina – Rytmus, metrum, tempo, dynamika
 

90 Kč

Bibliografie českého amatérského divadla  / sestavil Jiří Valenta a kol. -1.vyd. - Praha : IPOS, 1999. - 214 s. Váz.
Zpracoval kolektiv odborníků pod vedením Jiřího Valenty. Navazuje na Cesty českého amatérského divadla. Zahrnuje odkazy na texty historické, teoretické, dokumentační i instruktivní a metodické. Obsahuje soupis časopisů a publikací v souvislosti s festivaly a přehlídkami všech divadelních druhů. Vedle divadla činoherního věnuje rozsáhlou pozornost divadlu loutkovému, hudebnímu, divadlu pro děti a mládež, dramatické výchově, dětskému divadlu a uměleckému přednesu. Obsahuje 2027 bibliografických záznamů, doprovozených 129 vyobrazeními titulů knih.
 

30 Kč

Zámečníková, Emilie
Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory - 1. vyd. - Praha : NIPOS, 2009. - 143 s. ; Brož.
Netradičně pojatá kniha o tom, jak inspirovat a vést děti a mladé lidi k literatuře prostředky přednesu. Je určena všem, kdo pracují s dětmi a mládeží a věnují se dramatické výchově, literární výchově a možnostem interpretace krásné literatury - tedy učitelům literárně-dramatických oborů ZUŠ, učitelům českého jazyka a literatury na základních a středních školách, vedoucím dětských a mladých divadelních a recitačních souborů, vychovatelům školních družin, studentům vysokých škol pedagogického a uměleckého směru a dalším zájemcům, kteří jsou přesvědčeni, že na cestě k četbě a krásné literatuře může přednes významně pomoci. Publikace obsahuje obsáhlý slovníček pojmů a bohatý seznam doporučené literatury. Knihu napsala Ema Zámečníková, jedna z nejvýraznějších osobností současné dramatické výchovy a přednesu, lektorka mnoha dílen a seminářů a učitelka LDO ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, jejíž recitátoři a soubory vystupují pravidelně také na celostátních přehlídkách Dětská scéna a Wolkrův Prostějov. Text doprovázejí bohaté ilustrace Zuzany Vítkové.
 

140 Kč

Deník knihovny - silný : na rok 2013, na rok 2014 / poze v elektronické podobě
Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou Deník používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce a roky. Stáhnout v PDF
 

zdarma

Deník knihovny - slabý : na rok 2013, na rok 2014 / pouze v elektronické podobě
Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou Deník používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce a roky. Stáhnout v PDF
 

zdarma

Mlejnek, Josef
Dětská tvořivá hra  . - 3. vyd. - Praha : NIPOS, 2011 . - 150 s. Brož.
Populární publikace, která patří ke zlatému fondu české dramaticko-výchovné literatury. Praktická příručka, shrnující zkušenosti dlouholetého učitele dramatické výchovy a vedoucího dětských a mladých divadelních souborů z Vysokého Mýta, který rozhodujícím způsobem ovlivnil podobu české moderní dramatické výchovy. Publikaci ocení učitelé všech stupňů a typů škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ…) a vedoucí dětských souborů a další, kteří pracují s dětmi a mládeží. Stěžejní částí publikace je zásobník her, cvičení a námětů pro improvizace, doplněný výkladem o podstatě a inspiračních zdrojích dramatické výchovy a o její metodice. Součástí publikace jsou také kvalitní texty a dramatizace Josefa Mlejnka určené dětským souborům a materiály pro dětský přednes.
 

40 Kč

Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí Praha 22.–23. září 2011. Sborník příspěvků / redaktor Kateřina Doležalová. - Praha : NIPOS, 2011. -221 s. Brož.
Kniha shrnuje příspěvky z meziresortního diskusního fóra pořádaného Ministerstvem kultury společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Obsahuje příspěvky domácích i zahraničních autorů, mezi nimi i přehled formálního a neformálního vzdělávání v ČR, příklady dobré praxe z uměleckých oborů divadla, hudební výchovy, výtvarné výchovy, filmu, tance a tradiční lidové kultury, dále edukační projekty kulturních institucí a občanských sdružení. Součástí sborníku jsou výstupy ze dvou panelových diskusí i Závěry celého diskusního fóra, v příloze je zveřejněna Závěrečná zpráva OMC Pracovní skupiny pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém (Evropský program pro kulturu) a Soulský program: Cíle pro rozvoj umělecké výchovy (oficiální výstup z Druhé světové konference UNESCO o umělecké výchově v Soulu v r. 2010).
 

zdarma

Dítě a umění : výsledky aplikovaného výzkumu / připravil kol. pod vedením Lenky Lázňovské. 1. vyd. - Praha NIPOS, 2007. - 134 s. Brož.
Publikace informuje o výsledcích střednědobého výzkumného a vývojového projektu s názvem Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky, který řešil NIPOS v letech 2003-2007 Stáhnout v PDF
 

zdarma

Cveklová, Bohumíra, Lössl, Jiří
Dítě v Tanci : taneční kompozice pro děti a dětí ve fotografii : přehlídky dětského scénického tance v letech 2005 - 2011 / Bohumíra Cveklová, Jiří Lössel, fotograf Pavel Jasanský, 1. vyd. - Praha : NIPOS, Artama, 2013. - 143 s.
Publikace široké laické veřejnosti přináší ojedinělým způsobem svědectví o pedagogicko-uměleckém procesu a o interakci mezi pedagogem a dítětem, na jehož konci je jednak hodnotné umělecké dílo, jednak osobitá výpověď mladého člověka - dítěte. Prostřednictvím fotografií Pavla Jasanského, pořízených v letech 2005-2011 na Celostátních přehlídkách dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře, jsme se pokusili bez dlouhých slovních komentářů dokumentovat výsledky tohoto pedagogicko-uměleckého procesu. Kniha vychází u příležitosti 30. celostátní přehlídky Kutná Hora 2013 a dokládá 45 let (1968-2013) tvůrčí interakce mezi pedagogem a dítětem, kterou jsme uvykli nazývat tvořivá taneční výchova. Tvořivá taneční výchova je lety ověřenou výchovnou metodou, jejíž hodnotu podporují i výsledky institucionálního výzkumu NIPOS z let 2003-2007, uvedené v závěru publikace v samostatné kapitole.
 

200 Kč

Kurková Libuše, Cveklová Bohumíra
Dopisy o Jarmilách / Libuše Kurková, Bohumíra Cveklová. – 1.vyd. – Praha : NIPOS-ARTAMA, 2008. – 29, 31 s. : fot. ; Váz.
Poutavé vyprávění vzpomínek na své učitelky Jarmilu Jeřábkovou (v případě paní Kurkové) a Jarmilu Kröschlovou (v případě paní Cveklové) z osobní korespondence obou autorek, kterou si navzájem vyměnily při letním pobytu na svých chalupách v roce 2001. Kniha je doplněna bohatým fotografickým a ilustračním materiálem. Řada fotografií dosud nebyla zveřejněna.
 

140 Kč

Dvořák, Jan V.
Herectví s loutkou . - 1. vyd. - Praha : IPOS; : Dobré divadlo dětem, 1997. -88 s. Brož.
Reprezentativní publikace, s autorovými kolážemi, je výsledkem celoživotního poznání a pedagogické činnosti našeho předního loutkáře. Předkládá čtenářům v uceleném výkladu úvahy nad tím, co je herectví s loutkou, co je to loutka a jaké jsou možnosti jejího oživení, úvahy o výrazech a gestech loutek, o tom, co jim prospívá, a co je diskredituje. Publikace je zasvěcenou učebnicí, vymezující specifické vlastnosti jednotlivých loutkářských disciplín a jedinečnou pomůckou pro všechny, kdo se zabývají loutkovým divadlem.
 

150 Kč

Budínská, Hana
Hry pro šest smyslů : kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. - 9., upr. vyd. - Praha : NIPOS, 2012. - 109 s. Volné listy
Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. Nová reedice stále žádané příručky, která patří k nejoblíbenějším metodikám mezi těmi, kdo učí dramatickou výchovu nebo využívají některých jejích postupů při práci s předškolními i školními dětmi, i pro ty, kdo vedou dětské divadelní a loutkářské soubory. Hry a cvičení s různými variantami a možnosti různých motivací jsou uváděny přehledně na kartotéčních lístcích a jsou uspořádány do těchto okruhů: Pozornost, paměť a představivost, Rytmus, Jevištní řeč, Fantazie a tvořivost, Hry a etudy, Hry s loutkou. Cennou součástí kartotéky jsou úvodní Metodické poznámky k práci s kartotékou s odkazy na další literaturu
 

50 Kč

Stašek, Čestmír
Hudebně pěvecký kurz pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení : noty. - dotisk. - Praha : IPOS, 2000. - 19 s. Brož.
Systematická hudební průprava prostřednictvím metodicky utříděných hudebních znalostí a cvičení. Děti se postupně učí orientovat v notovém zápise, zvládat stále náročnější inotační úkoly, prohlubují se jejich základní hudební a pěvecké dovednosti.
 

29 Kč

Dias, Marek
Keramika ve škole 1. vyd. - Praha : NIPOS-ARTAMA, 2007. - 107 s. Brož.
Kniha se profiluje jako příručka pro pedagoga-keramika ve školní praxi. Ten v ní najde znalosti o keramické technologii, vytvářecí postupy, odpovědi na problémy při zpracování keramického materiálu, vytváření, sušení, nanášení glazur nebo pálení.
 

100 Kč

Pražan, Emil
Kronika českého amatérského filmu . - Praha : NIPOS, 2005. - 326 s. Brož.
Publikace vydaná k 70. výročí založení nejstaršího kinoamatérského klubu (Český klub kinoamatérů) s pobočkami v řadě míst, jehož historie je zároveň dějinami organizovaného filmového hnutí u nás. Vedle popisu jednotlivých časových období přináší medailony tvůrců a členů ČKK.
 

124 Kč

Hromádka, Tomáš
Kroniky obcí / Tomáš Hromádka. 3. (uprav.) vyd. - Praha : NIPOS, 2014. 63 s. (978-807068-280-7) brož.
Publikace je souhrnem informací, rad a tipů pro kronikáře, jak postupovat při vedení kroniky. Třetí (upravené) vydání reaguje na legislativní změny, ke kterým došlo od I. vydání (2004), a změny způsobené vývojem informačních technologií. Stáhnout v PDF
 

zdarma

Kultura v číslech / Alena Mockovčiaková a kol. -- Praha : NIPOS, 2009. -- 98 s. Brož.
Účast státu na financování místní a regionální kultury je od roku 2001 limitována možnostmi danými zákonem. Územní samosprávné celky finančně zajišťují provoz a činnost klíčových zařízení poskytujících veřejné služby kultury – knihovny, muzea, divadla, kulturní domy atd. Pokud to dovolují prostředky rozpočtu, mají většinou kraje a obce vytvořenu koncepci dotační (grantové) politiky v oblasti kultury. Procento výdajů vykázaných jako výdaje na kulturu (dle platné rozpočtové skladby) z celkových výdajů veřejných rozpočtů je významnou informací, která umožňuje posoudit, do jaké míry věnuje veřejná správa pozornost vytváření podmínek pro dostupnost veřejných služeb kultury, péči o hmotné i nehmotné kulturní dědictví a vytváření podmínek pro tvorbu nových kulturních hodnot.
 

zdarma

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění 2. aktual. vyd. - Praha : NIPOS, 2015. - 44 s. Brož. Zdarma
Metodické doporučení je výsledkem činnosti pracovní skupiny Dobrovolnictví v kultuře, která byla ustavena v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011.Metodické doporučení MK je koncipováno do dvou částí. Část obecná se zabývá vymezením, právním postavením a posláním dobrovolnictví v oblasti kultury. Specializovaná část, vytvořená odborníky na jednotlivé oblasti umění a kultury, obsahuje příklady, rady a návody jak postupovat při spolupráci s dobrovolníky, organizaci dobrovolnických programů a jak minimalizovat případná rizika. Zájemci zde najdou rovněž vzory smluv a dalších dokumentů nutných pro práci s dobrovolníky.
 

zdarma

Eva Machková
Metodika dramatické výchovy : zásobník dramatických her a improvizací / Eva Machková. 12. vyd. - Praha : NIPOS, 2011. - 155 s. Brož.
Základní příručka pro učitele dramatické výchovy na všech typech a stupních škol, pro vychovatele a vedoucí dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů. Obsahuje zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, doplněný obsáhlou statí o dramatické výchově, její metodice a historii.
 

40 Kč

Místopis českého amatérského divadla. I. díl, A-M / sestavili Vítězslava Šrámková, Jiří Valenta. - 1. vyd. - Praha : IPOS, 2001. - 518 s. ; Váz.
Místopis stručně zaznamenává stopy působení amatérských divadelních souborů v jednotlivých místech, ukazuje jejich místní specifika, a dokládá tak význam tohoto různorodého spontánního a velmi široce rozvětveného jevu.
 

30 Kč

Místopis českého amatérského divadla. II. díl, N-Ž / sestavili Vítězslava Šrámková, Jiří Valenta. - 1. vyd. - Praha : IPOS, 2002. - 780 s. ; Váz.
Zaznamenává stopy působení amatérských divadelních souborů v 3609 obcích, městech a jejich místních částech. Vypovídá o významu tohoto široce rozšířeného jevu pro jejich kulturní i společenský rozvoj. Specifické místo zaujímá a téměř „knihou v knize“ je heslo Praha.
 

30 Kč

Od sportu fotografického k umělecké fotografii : historie prvního klubu fotografů amatérů v Čechách a Svazu československých klubů fotografů amatérů 1889-1945 / Josef Mühldorf a Pavla Vrbová. 1. vyd. - Praha : NIPOS, 2010. - 179 s. Brož.
Kniha je výsledkem přípravy výstavy ke 120tému výročí založení 1.ČKFA- Nekázanka. V archivech se podařilo objevit velmi zajímavé dokumenty, které ukazují vývoj amatérského hnutí u nás. Předkládaná práce v úvodu od roku 1889 podrobně zachycuje aktivitu českých intelektuálů a živnostníků, odborných pracovníků i vědeckých vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Text je doložen celou řadou podrobností, obrazového materiálu a velmi přehledně zachycuje jednotlivé osobnosti v medailóncích. Tento historický pohled na důležitý rozvoj českého fotografického dění, které je součástí fotografického umění a kultury obecně si rozhodně zasluhuje pozornost.
 

200 Kč

Jírový, Zdeněk
Osvětou k svobodě  : jedna z cest české kultury k současnosti. - 1.vyd. - Praha : NIPOS, 2005. - 185 s. ; Brož.
Publikace vyšla ke 100. výročí založení Svazu osvětového. Mapuje význam osvětové práce v dějinách naší země pro současnou společnost. Značná část textu je věnována spolkové činnosti v době národního obrození, kdy vzniká tradice vzdělávání a kultivace lidí v masovém měřítku. Národní rada česká zakládá v roce 1906 Svaz osvětový, jako středisko osvěty a vzdělávání národa. V knize je popsána historie Svazu a jeho následovatelů do současnosti.
 

95 Kč

Černíková-Drobná, Jarmila
Padesát příběhů a na konec zase dva navíc pro zábavu i poučení : katalog her českých autorů. Činohra. III. díl. - 1. vyd. - Praha : IPOS, 1997. - 181 s. ; Brož.
Třetí díl Katalogu mapuje období od roku 1945 do současnosti a má přibližně stejný rozsah jako díl druhý.
 

90 Kč

Černíková-Drobná, Jarmila
Padesát příběhů a zase dva navíc pro zábavu a poučení : katalog her českých autorů. Činohra. II. díl. - 1. vyd. - Praha : IPOS, 1997. - 174 s. ; Brož.
Druhý díl pojímá českou dramatiku za období let 1918 - 1945. Navzdory v podstatě shodnému názvu má druhý díl dvojnásobný rozsah dílu prvního. Obsahuje opět 52 podrobných synopsí vybraných her od 26 českých autorů a odkazy na dalších 444 her a dalších 20 autorů.
 

90 Kč

Prostředí tance  : hranice identity a jejich překračování /editoři Daniela Stavělová, Jiří Traxler a Zdeněk Vejvoda. 1. vyd. - Praha : NIPOS, 2008. - 352 s.+ DVD ; Brož.
Kniha, přeložená z anglického originálu Dancescape: Identities Borders and its Transgression, je výsledkem spolupráce několika autorů, kteří vyšli z předpokladu, že při vzniku a v rámci proměn tanečních typů hrálo vždy klíčovou roli prostředí, ve kterém taneční projev žil. Tanec se tak stal předmětem analýzy jak z hlediska jeho hudebně tanečních forem, tak i z hlediska jeho socio-kulturního kontextu. V historické i antropologické perspektivě jsou zde např. řešeny otázky související se vznikem a proměnou některých historických tanečních typů jako čardáš, vrtěná, lendler, polka, sousedská, verbuňk, podšable, jde však především o to, vystihnout proces, kdy se tanec stává významným nositelem signálů o proměnách a fungování společnosti patřičného období či místa stejně tak jako zachytit situaci, kdy proměny společnosti naplňují konkrétní historické taneční formy novým obsahem. Prostředí tance je tedy vymezeno a ohraničeno jako komunikační prostor, kde se zároveň utváří vědomí identity – sociální, lokální, skupinové, etnické, či národní. Jeho hranice jsou však pohyblivé podle toho, jakým způsobem je s tanečním symbolem manipulováno a jaké další kulturní a společenské, popřípadě ideologicko politické impulzy do tohoto prostředí vstupují a jsou jím anticipovány.
 

150 Kč

Brian Way
Rozvoj osobnosti dramatickou hrou : 2., revidované a aktualizované vydání - Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku a NIPOS 2014 - 232 s.; Brož.
Základní publikace o dramatické výchově, která patří ke "zlatému fondu" literatury o tomto oboru. Brian Way je jednou z nejvýznamnějích a nejrespektovanějích osobností dramatické výchovy, která zásadním způsobem ovlivnila její podobua směřování. Kniha obsahuje jak teoretické a metodické kapitoly, tak konkrétní návrhy na praktické činnosti. Je určena vem, kteří pracují s dětmi a mládeí - učitele základních a středních kol, základních uměleckých kol, vedoucí dětských divadelních souborů, vychovatele druin a kolních klubů, studenty a dalí zájemce. Překlad, který pořídila Eva Machková, je pro toto vydání zrevidován, aktualizován a doplněn o doslov, který českého čtenáře seznamuje nejen s Brianem Wayem a jeho koncepcí dramatické výchovy, ale také se vztahy mezi britskou a českou dramatickou výchovou.
 

100 Kč

Lössl, Jiří
Rytmická pohybová a taneční výchova mladšího žactva : deset lekcí pro začínající pedagogy / Jiří Lössl. - 2.vyd. - Praha : NIPOS-ARTAMA, 2012. - 93 s. ; Brož.
Kniha poskytuje metodické pokyny a zkušenosti z praxe taneční výchovy mladšího žactva, pomůže zejména začínajícím pedagogům správně utřídit a metodicky uspořádat rytmickou, pohybovou a taneční výuku dětí. Vcelku přináší takto koncipovaná metodická pomůcka moderní ověřené postupy a přístupy, které sledují harmonický rozvoj všech složek osobnosti dítěte a kromě užitku mu přinášejí i zážitky a prožitky, kompenzující jednostrannost školní výuky. To vše v deseti lekcích, od září do června jednoho roku, doplněno zásobníčkem autorských veršů, metodickými poznámkami a instruktivními ilustracemi. Jednotlivé lekce jsou rozděleny do pěti částí: začínají vstupním cvičením, následuje rytmická průprava, pohybová průprava, taneční průprava a závěrečná část. Délka jednotlivých částí je zcela na učiteli a měla by vždy vycházet z potřeby zaměřit se více či méně na některé téma.
 

90 Kč

Sborník skladeb Jana Bernátka 
[ed. Jan Pirner] 2. vydání, Praha: NIPOS 2014, 55 s. ISMN 979-0-706553-05-4. (Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 1)

Druhé, opravené vydání sborových skladeb Jana Bernátka přináší čtyři sborové cykly pro mužské, ženské a smíšené sbory (Čtyři sbory na motivy lidových písní; Mezi dvěma vinohrady; Dvě lidové písně; Tři skladby pro smíšený sbor na motivy lidových písní), které jsou vhodné pro středoškolské sbory, ale mohou obohatit také repertoár sborů dospělých.
 

80 Kč

Sborník skladeb Jiřího Churáčka a Mikoláše Troupa 
[ed. Jan Pirner] Praha: NIPOS 2014, 26 s. ISMN 979-0-706553-02-3. (Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 3)

Edice sborových skladeb Jiřího Churáčka (Odešlý milý; Všechno ve mně srdce chřadne) a Mikoláše Troupa (Golem) přináší dosud nepublikované skladby ženské, mužské a smíšené středoškolské sbory. Tyto skladby zvítězily v Mezinárodní skladatelské soutěži Opava cantat 2015 a staly se zároveň povinnými skladbami Celostátní přehlídky Opava cantat 2015.
 

50 Kč

Sborník skladeb Petra Koronthályho, Jana Bernátka a Josefa Marka 
[ed. Jan Pirner] Praha: NIPOS 2014, dotisk, 42 s. ISMN 979-0-706553-05-4. (Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 2)

Dotisk prvního vydání edice sborových skladeb Petra Koronthályho (Dobre je mi, dobre), Jana Bernátka (Zpíval bych já, neumím) a Josefa Marka (Epigrammaton libri IV.) je výsledkem prvního ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2014 a přináší dosud nepublikované skladby pro ženské, mužské a smíšené středoškolské sbory.
 

60 Kč

Sbory a sborky pro kluky a holky : sborník skladeb pro dětské sbory [hudebnina] / sestavil Emil Hradecký. - 2. rozšíř. vyd. - Praha : NIPOS-ARTAMA, 2011. - 1 partitura (53 s.) : noty ; Brož.
15 „kapitol“ (písní nebo cyklů), celkem 24 skladeb pro dětské sbory. Na texty Jiřího Havla, Václava Fišera a lidové poezie. Skladby jsou sestaveny od jednohlasých, vhodných pro potřeby přípravných oddělení, nebo začínajících sborů až po skladby vícehlasé.
 

70 Kč

Statistics on culture 2007 /editor Jana Radová. 1. vyd. - Praha : NIPOS, 2008. - 67s. Brož. zdarma
Anglická verze poskytující základní statistické údaje o kultuře v České republice : audiovizuální díla - divadla - galerie (muzea výtvarných umění), muzea a památníky - hudební soubory - hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny - knihovny - neperiodické publikace - památkové objekty - periodický tisk - výstavní činnost. Stáhnout v PDF.
 

zdarma

Statistics on culture 2008 /editor Jana Radová. - 1. vyd. - Praha : NIPOS, 2009. - 67s. ; Brož.
Anglická verze poskytující základní statistické údaje o kultuře v České republice : audiovizuální díla - divadla - galerie (muzea výtvarných umění), muzea a památníky - hudební soubory - hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny - knihovny - neperiodické publikace - památkové objekty - periodický tisk - výstavní činnost. Stáhnout v PDF.
 

zdarma

Statistics on culture 2009 / editor Jana Radová. – 1. vyd. - Praha : NIPOS, 2010. 67 s. ; Brož.
Anglická verze poskytující základní statistické údaje o kultuře v České republice : divadla - galerie (muzea výtvarných umění), muzea a památníky - hudební soubory - hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny - knihovny - neperiodické publikace - památkové objekty - periodický tisk - výstavní činnost. Stáhnout v PDF.
 

zdarma

Statistics on culture 2010 / editor Jana Radová. - 1.vyd. - Praha : NIPOS, 2011. 67 s. ; Brož.
Anglická verze poskytující základní statistické údaje o kultuře v České republice : divadla - galerie (muzea výtvarných umění), muzea a památníky - hudební soubory - hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny - knihovny - neperiodické publikace - památkové objekty - periodický tisk - výstavní činnost. Stáhnout v PDF.
 

zdarma

Statistics on culture 2011 / editor Jana Radová. – 1. vyd. - Praha : NIPOS, 2012. 67 s. ; Brož.
Anglická verze poskytující základní statistické údaje o kultuře v České republice : divadla - galerie (muzea výtvarných umění), muzea a památníky - hudební soubory - hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny - knihovny - neperiodické publikace - památkové objekty - periodický tisk - výstavní činnost. Stáhnout v PDF.
 

zdarma

Statistika kultury 2007 / editor Jana Radová. - Praha : NIPOS, 2008. 168 s. Brož.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice : audiovizuální díla - divadla - galerie (muzea výtvarných umění), muzea a památníky - hudební soubory - hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny - knihovny - neperiodické publikace - památkové objekty - periodický tisk - výstavní činnost. Stáhnout v PDF.
 

zdarma

Statistika kultury 2008 / editor Jana Radová. – 1. vyd. - Praha : NIPOS, 2009. 168 s. ; Brož.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice : audiovizuální díla - divadla - galerie (muzea výtvarných umění), muzea a památníky - hudební soubory - hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny - knihovny - neperiodické publikace - památkové objekty - periodický tisk - výstavní činnost. Stáhnout v PDF.
 

zdarma

Rellichová, Ludmila
Taneční tvorba pro děti a s dětmi ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 2. vyd. - Praha : NIPOS-ARTAMA, 2015. - 67 s. Váz. 160,- Kč
Kniha se ve své 1. části zabývá významem taneční tvorby v procesu taneční výchovy, inspiračními zdroji této tvorby a metodikou rozvíjení tvořivých schopností dítěte v raném věku. Ve své 2. části přináší 22 ukázek taneční tvorby pro všechny věkové stupně. Vcelku je kniha významným přínosem pro tvořivou taneční výchovu.
 

80 Kč

Taneční výchova a kulturní kapitál / sestavila Zuzana Smugalová. - Praha : NIPOS-ARTAMA, 2008. - 85 s. Brož. zdarma
Sympozium se konalo ve dnech 22. - 25. května 2008 v Kutné Hoře při příležitosti jubilejní XXV. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance. Sympozium bylo koncipováno do tří hlavních bloků: Dítě v současném světě, Vzdělávání tanečních pedagogů, Významy tvořivé taneční výchovy a doplněno bylo diskusními kluby. Byla zahájena komunikace mezi tanečně vzdělávacími institucemi a taneční veřejností z řad pedagogů, byly pojmenovány důležité jevy ať pozitivní či negativní a vytýčeny směry, kterými by se měl obor taneční výchovy v budoucnosti ubírat. Systematická taneční výchova má v naší zemi dlouholetou tradici i vynikající výsledky a stala se jednou z nezastupitelných složek harmonického rozvoje osobnosti dítěte.
 

zdarma

Švandová Lenka
Taneční výchova pro předškolní děti . 3. vyd. - Praha : NIPOS, 2015. - 93 s. Brož.
Příručka je metodikou výuky tance u předškolních dětí. Výuka je rozdělena do 10 měsíců, protože je vhodné vázat některé motivace k ročnímu období. Učivo, každého měsíce však probíráme tak dlouho, až ho děti zažijí a pochopí. Podle věku a schopností dětí je tak možné obsah této příručky probírat rok, dva i více.
 

100 Kč

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby : 17. - 25. května 2014 : závěrečná zpráva / redakce L. Lázňovská, M. Přílepková a M. Hančilová. - NIPOS, 2014. - 63 s. Brož. zdarma
Cílem Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je každoročně upozornit na amatérské umělecké aktivity, na jejich šíři a kvalitu, stejně jako podpořit umělecké vzdělávání, a ukázat jejich celospolečenský význam. V loňském roce NIPOS zorganizoval pilotní ročník a na základě jeho úspěchu pokračoval v roce 2014 letošním druhým ročníkem Stáhnout v PDF
 

zdarma

Tygr v oku aneb o tvorbě inscenace s dětmi a mládeží / Alena Palarčíková. 2. upr. vyd. - Praha : NIPOS, 2011. - 133 s.
Práce jedné z nejvýraznějších osobností české dramatické výchovy, učitelky literárně dramatického oboru ZUŠ Žerotín v Olomouci a vedoucí dětských a středoškolských souborů, jejichž vystoupení patřila k nejzajímavějším na celostátních přehlídkách a dílnách v 80. a 90. letech. V převážně prakticky zaměřené knize se autorka věnuje specifice tvorby inscenace s dětmi a mládeží, popisuje a analyzuje jednotlivé fáze inscenačního procesu od volby tématu přes analýzu předlohy, tvorbu dramaturgicko-režijní koncepce až k tvarování a veřejnému vystupování. Své zkušenosti ilustruje popisy inscenační práce na čtyřech různých jevištních tvarech pro různé věkové stupně: Princeznička na bále, Tonka a Zuzka, Četl jsem Tracyho tygra a Jarní probuzení. Publikace obsahuje rovněž scénáře tří inscenací, množství fotografií a doporučenou literaturu.
 

50 Kč

Mlíkovská, Jiřina
Vyprávění o tanci na jevišti / Jiřina Mlíkovská. 1. vyd. - Praha : NIPOS-ARTAMA, 2009. - 71 s. Váz.
Mezi českými autory, píšícími o tanci, má autorka významné postavení vycházející z jejího celoživotního zájmu o tanec ve všech jeho podobách. Ve svých esejích osobitým způsobem kloubí subjektivní pohled s objektivním nadhledem podloženým celoživotními zkušenostmi a provázeným upřímným zájmem o tvůrčí práci jiných. Její svět tance se nedělí na amatéry a profesionály, ani na jednotlivé taneční techniky a školy. Neopomíjí ani tu část choreografické práce, která je inspirovaná lidovým tancem a lidovou kulturou, čímž kniha Jiřiny Mlíkovské zprostředkovává živý obraz tanečních událostí dávno minulých, nedávných a téměř současných a je především cenným příspěvkem ve způsobu myšlení o tanečním umění jako celku.
 

100 Kč

Výroční zpráva za rok 2012 / zpracovali Lenka Lázňovská a kol.. - Praha : NIPOS, 2012. - 79 s. Brož.

zdarma

Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2009 - ... II. díl UMĚNÍ / editor Jana Radová. - 1. vyd. - Praha : NIPOS, 2010- .... - pouze v elektronicé podobě
Základní statistické údaje o divadlech, hudebních souborech, výstavní činnosti a festivalech. Publikaci si můžete zdarma stáhnout v PDF zde.
 

zdarma

Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2009 - ... III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST / editor Jana Radová. - 1. vyd. - Praha : NIPOS, 2010 - ... - pouze v elektronické podobě
Základní statistické údaje o knihovnách, neperiodickém a periodickém tisku a vydavatelích. Publikaci si můžete zdarma stáhnout v PDF zde.
 

zdarma

Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2009 - ... IV. díl EDUKACE A VEŘEJNÁ SPRÁVA / editor Jana Radová. 1. vyd. - Praha : NIPOS, 2010 - ... - pouze v elektronické podobě
Základní statistické údaje o hvězdárnách, planetáriích, astronomických pozorovatelnách, kulturních domech, městských kulturních střediscích, centrech volného času apod. Publikaci si můžete zdarma stáhnout v PDF zde.
 

zdarma

Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2009 - .... I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ / editor Jana Radová. - 1. vyd. - Praha : NIPOS, 2010 - ... - pouze v elektronické podobě
Základní statistické údaje o muzeích, galeriích a památkových objektech. Publikaci si můžete zdarma stáhnout v PDF zde.
 

zdarma
PERIODIKA (vrátit se výše na začátek nabídky publikací)
titul (autor) cena objednat

Tvořivá dramatika 2014/2 . - Praha : NIPOS, 2014.- 58 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob

80 Kč

Tvořivá dramatika 2014/1 . - Praha : NIPOS, 2014.- 58 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
Z obsahu: Vojtěch Maděryč: Zdroje inspirace pro hereckou výchovu při práci s dětmi v literárně-dramatickém oboru ZUŠ. Nahlížení 2013. 24. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla – Bechyně 17.–20. 10. 2013. Dominika Špalková: Nahlížení 2014 - intenzivní díky tvůrčím i lidským setkáním. Anna Hrnečková-Jana Machlíková: Cokoli, co přinese do Národní galerie život... Mozaika o dramatické výchově v Národní galerii v Praze. Rozhovor s Monikou Sybolovou z Lektorského oddělení Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze. Michaela Matysová-Jana Machalíková--Anna Kotrbová Rejchrtová-Veronika Výprachtická: Ve střehu. Program Lektorského oddělení Národní galerie. Kristina Procházková: „Listuj, dívej se, představ si...“ Klára Jíchová: Historie (a současnost) pohádkové hry (recenze z nové monografie Evy Machkové Mezi skutečností a snem: Kapitoly z poetiky pohádkové hry). Anna Hrnečková: Mapování divadla pro děti: Divadlo TOY MACHINE o. s. Gabriela Magalová: Rozprava o meditatívnej rozprávke. Klára Fidlerová: Na hranici mezi beletrií pro děti a pro dospělé. Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež. Textová příloha Dětská scéna 43 přináší scénář inscenace Barbora Dohnálkové Mně se vždycky musí něco stát podle knihy Évy Janikovszké. Obsah všech dosud vydaných čísel Tvořivé dramatiky, archiv starších čísel a veškeré důležité informace o dramatické výchově lze najít na internetové adrese www.drama.cz.
 

vyprodáno nebo rozebráno

pam pam 2/14 . - Praha : NIPOS, 2014.- 60 s. Brož.

80 Kč

pam pam 1/14 . - Praha : NIPOS, 2014.- 60 s. Brož.

80 Kč

Amatérská scéna č. 4/2014 . - Praha : NIPOS, 2014.- 64 s. Brož.

80 Kč

Amatérská scéna č. 3/2014 . - Praha : NIPOS, 2014.- 64 s. Brož.
V hlavní roli text | Michal Drtina, MIX IT! | Jana Soprová, Pod Júliin balkón som pripla lístok | Jana Karšaiová, Z druhého břehu aneb Volyňské přemítání | Jan Císař, Divadlo pro děti 3. | Luděk Richter, Divadlo ve školách není utopie aneb němečtí divadelníci v Ostravě | Dominik Filip, Divadlo nikdy nehodím přes palubu | Milan Čejka, Jede herec do Volyně, zahraje třeba v kině… | Jan Šotkovský, Ve Volyni dobře snáším i špatná představení | Jan Milota, Viva la dramaturgia! | Petra Jirásková, Milý deníčku, | Eva Suková, Kočár do Volyně | Jan Josef Kopecký, Pár dojmů z piknikového koše | Jan Duchek, Na Pikniku jako doma | Šárka Vodičková, Úbytek návštěvníků v Hronově zacelili v devadesátých letech seminaristé | Petra Jirásková, Otevřeno 2014 – nové naděje | Lenka Lázňovská, Hanácký divadelní máj 2014 | Milan Strotzer, Josefodolské Divadelní Jaro 2014 | Hana Stuchlíková, DS J. K. Tyl Josefův Důl | František Zborník, Od Bauera po Brechta | Milena Kubátová, Hrát slovenskú hru aneb Čím bližšie, tým ďalej? | Eva Kyselová, Outside the box | Petra Jirásková, Jak vznikli a tvoří Geisslers Hofcomoedianten | Lucie Prouzová, Do Českých Budějovic po roce opět zavítají pouliční umělci | Petr Znoj, Divadelní přehlídka autorské amatérské tvorby DEFILE aneb Jen počkej, knírači! | Jana Posníková, Knižní klub Činohry ND | Marta Ljubková, Listopadový veletrh THEATRE TECH
 

80 Kč

Amatérská scéna č. 2/2014 . - Praha : NIPOS, 2014.- 64 s. Brož.
Úvodník | Jan Šotkovský, Performerská črta | Antonín Brinda, Najnovšie umelecké trendy majú základy v stáročných tradíciách | Jana Karšaiová, O herectví amatérského divadla | Jan Císař, Divadlo pro děti 2 | Luděk Richter, Program přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež utvářely i amatérské soubory, Divadlo bude mým koníčkem do konce života | Milan Čejka, Co se vám vybaví, když se řekne PERFORMANCE?, O přehlídkách a soutěžích | Rachel Duchková, Divadelní PřeMostění se opravdu povedlo | Veronika Jelínková, Stodůlecký píseček | Martin Pšenička, Komedie na mnoho způsobů | Milan Strotzer, Ostravské buchary 2014 | Jiří Sekáč, Hodonínské přehlídky Hobblík a Mumraj! podvanácté | Milan Strotzer, Komediální repertoár převažoval nad vážným třikrát | Jaroslav Kodeš a František Zborník, Dačické kejklování aneb chvála pestrosti | Ladislav Vrchovský, Co utkvělo z Kojetína | Vladimír Fekar, Valašské křoví 2014 | Petr Michálek, Marionety dr. Zvonka Burkeho | Alexandr Gregar, Třešťské divadelní jaro a přísné propozice | Ladislav Vrchovský, Pět autorů hledá herce pro své postavy | Ondřej Šulc, Outside the box | Petra Jirásková, Ochotnické divadlo v Hodkovicích nad Mohelkou | Darina Martinovská, Jak se budí ochotníci | Darina Martinovská, Pojďte si zablbnout! | Pavlína Schejbalová, Rok se s rokem sešel, divadelní čas nadešel | Pavla Fecková, Nebojte se hrát si a plnit si sny | Zuzana Vojtíšková, Živé dědictví | Jaroslav Kříž, Divadelní Piknik Volyně 2014, Divadelní festival studentských divadel v Hořicích
 

80 Kč

Amatérská scéna č. 1/2014 . - Praha : NIPOS, 2014.- 64 s. Brož.
Budeme hrát o život | Michal Drtina, Občanský zákoník a spolky | Michal Drtina, Spolky dle nového občanského zákoníku | Michal Drtina, Z druhého břehu | Jan Císař, Třikrát inspirace z DISKU | Jana Soprová, Skoro až posvátný zážitek | Zuzana Vojtíšková, Divadlo pro děti? | Luděk Richter, Anketa, Snažíme se tvořit tak, abychom mohli hrát všichni | Jitka Šotkovská, Zapojit do festivalu lidi z venku je pro mě zásadní | Petra Jirásková, Amatérská scéna – obsah 59. ročníku, Putování s Hankou Voříškovou | -hv-, Seriál – Současná britská dramatika | David Košťák, Rumunské studentské divadlo a klasické předlohy | Kamila Kostřicová, Outside the box | Petra Jirásková, Vzpomínalo se na trapasy, přebrepty a legrácky | Pavlína Schejbalová. Divadelní spolek Vojan a ochotnické divadlo | Milan Čejka, Slavičínský SemTamFór hlásí velké změny! | Pavlína Schejbalová, Amatérské divadlo se v roce 2050 bude hrát i na povrchu Měsíce Michal Drtina, Máme touhu založit profesionální divadlo | Michal Drtina, Pokolení – inscenace v netradičních podmínkách | Dominik Filip, Divadlo od narození? | Zuzana Vojtíšková, Virtuální studovna – historie divadla z pohodlí domova, Oříšky pro Popelku, Statut ceny festivalu Jiráskův Hronov
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2013/3 . - Praha : NIPOS, 2013.- 58 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
Z obsahu: Eva Machková: Látka dramatické výchovy 3: Zdroje. Gabriela Sittová-Veronika Krátká: Konference prodchnutá osobností Dorothy Heathcoteové – National Drama International Conference 2013 – Heathcote Reconsidered. University of Greenwich, Londýn 4.–7. července 2013. Dorothy Heathcoteová: Situace podporující aktivní učení. Čtyři modely, které pomáhají navazovat vztahy mezi školou a společností. Eva Gažáková: 8. mezinárodní kongres IDEA, tentokrát s názvem Z jednoho světa do druhého: Umělecké vzdělávání pro zítřek aneb Dramachaos po francouzsku. Micheale Lažanová: Zpráva z festivalu a konference Divadlo jazyků. Anna Hrnečková: „Pouhé“ vyprávění příběhů. Hana Šmahelová: Ztraceni v pohádce (recenze knihy Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990–2010). Vítězslava Šrámková: Počátky novočeského dětského divadla (recenze monografie Kateřiny Řezníčkové České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století). Gabriela Sittová: Příběh o smutné továrně v Jizerských horách. Nahlédnutí do nových knih. František Oplatek: Nerudárium – scénář inscenace dětského divadelního souboru ZŠ Bechyně podle tří povídek Jana Nerudy. Obsah všech dosud vydaných čísel Tvořivé dramatiky, archiv starších čísel a veškeré důležité informace o dramatické výchově lze najít na internetové adrese www.drama.cz.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2013/2 . - Praha : NIPOS, 2013.- 58 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
Z obsahu: Eva Machková: Látka dramatické výchovy 2: Náměty a témata pro dramatickou výchovu. Dětská scéna 2013 – Svitavy 7.–13. června 2013: 42. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů a 42. celostátní přehlídka dětského divadla. František Zborník: Divadlo hrané dětmi, jež hledá svůj inscenační klíč, aby děti nechtěly hrát jako dospělí, aby zůstaly dětmi, a přitom aby inscenace nerezignovala na divadelní zážitek. Vít Poláček: Otevřít se tomu, co přichází, ztratit kontrolu nad výsledkem. O jedné inscenaci s dětskými herci v Antverpách. Anna Hrnečková: 19. světový kongres dramatické výchovy. Soňa Koťátková: Dramatická výchova s dětmi mladšího školního věku. Veronika Rodriguezová: Budeme si spolu číst! Recenze sborníku Spolupráce dětí 1. a 2. stupně při rozvoji čtenářské gramotnosti. Anna Hrnečková-Gabriela Sittová-Jaroslav Provazník: Co nabízejí česká divadla dětem a mládeži. Glosy k několika inscenacím zařazeným do programu přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 2013. Klára Fidlerová: LiStOVáNí. O jednom „kulturním fenoménu“. Klára Fidlerová: My se vyhraňujeme tím, že se nevyhraňujeme. Rozhovor s hercem a zakladatelem LiStOVáNí Lukášem Hejlíkem. Kristina Procházková: Bylo nebylo. Dobře utajené nakladatelství. Magdalena Klímová: Čtyři doby v tvorbě Jana Vladislava pro děti a mládež. Eva Machková: O obrovi, který neměl srdce v těle. Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež. Irina Karnauchovová-Václava Makovcová-Jana Barnová: Nu vot! Václava Makovcová a Jana Barnová: Odkud a kam (?). Obsah všech dosud vydaných čísel Tvořivé dramatiky, archiv starších čísel a veškeré důležité informace o dramatické výchově lze najít na internetové adrese www.drama.cz.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2013/1 . - Praha : NIPOS, 2013.- 54 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
Od ročníku 2013 mění Tvořivá dramatika nejen distributora (dnes je jím firma ADISERVIS, která přijímá objednávky na odběr časopisu), ale také obálku. Rubrika Úvahy-pojmy-souvislosti přináší úvahu Pavla Němečka na aktuální téma: Asociace dramacenter České republiky – k čemu to? Na ni navazuje článek Evy Keroušové o úspěšném 1. setkání dramacenter České republiky v Ostravě, které se konalo 15.–17. listopadu 2012. Rubrika Dramatika-výchova-škola nabízí první část zásadního materiálu Evy Machkové Látka dramatické výchovy, který pomůže všem, co plánují výuku předmětu dramatická výchova a připravují školní vzdělávací program zahrnující tento obor. Rubrika Dramatika-umění-divadlo přináší podrobný článek Hany Cisovské z Ostravské univerzity o Nahlížení 2012, 23. celostátní dílně středoškolské dramatiky a mladého divadla, celostátní akci, která se konala v říjnu 2012 v Bechyni. Dále najdou čtenáři Tvořivé dramatiky v tomto čísle recenzi nové publikace Evy Machkové Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky, v níž se Hana Kasíková zamýšlí mj. nad tím, jakou podobu mohou mít projekty v dnešní škole a jakou roli v nich může hrát dramatická výchova. Rubriku věnovaná umění pro děti a mládež otevírá první část Mapování divadla pro děti, kterou připravuje redaktorka Tvořivé dramatiky Anna Hrnečková. Tentokrát se věnuje produkci pražského občanského sdružení DAMÚZA O. S. a recenzuje některé z jeho inscenací, které patří k nejzdařilejším. Kristina Procházková recenzuje výstavu 11 světů: Současná česká ilustrace pro děti, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy. Tradiční součástí Tvořivé dramatiky je blok recenzí Nahlédnutí do nových knih a inscenací pro děti a mládež, v nichž se mohou vedoucí dětských souborů a učitelé dramatické (ale např. i literární) výchovy inspirovat pro práci s dětmi a v nichž najdou názory na to, co z nejnovější produkce pro děti přináší nové podněty a hodnoty, a čemu je naopak lépe se při práci s dětmi vyhnout. Textová příloha Tvořivé dramatiky - Dětská scéna č. 40 - přináší další texty k výuce dramatické výchovy. Tentokrát jsou to dramatizace dvou strašidelných povídek současného britského spisovatele Briana Jacquese z pera Iriny Ulrychové, učitelky literárně-dramatického oboru ZUŠ v Brandýse nad Labem a pedagožky katedry výchovné dramatiky DAMU. Jsou to Jamie a upíři a Prolhaný Henry. Scénáře, které vznikly v jejích dětských souborech, doprovázejí dramaturgické a metodické poznámky a jsou doplněny obrazovým připomenutím dalších pozoruhodných inscenací strašidelných povídek Briana Jacquese, které vznikly v dětských souborech v posledních letech. Obsah všech dosud vydaných čísel Tvořivé dramatiky, archiv starších čísel a veškeré důležité informace o dramatické výchově lze najít na internetové adrese www.drama.cz
 

vyprodáno nebo rozebráno

pam pam 3/13 . - Praha : NIPOS, 2013.- 60 s. Brož.
VÝZNAMNOSTI BLAHOPŘEJEME Edita Kotziánová, Naďa Sobotková VZPOMÍNÁME Věra Nevanová-Kotyzová UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. konference učitelů ZUŠ Ústeckého kraje (Jiří Lössl) DÍVÁME SE ZA HRANICE Čechy vs. Belgie – ROZHOVOR s belgickou tanečnicí, pedagožkou a choreografkou Nataschou Pire (Petra Endlerová) KDE BYDLÍ TANEC Taneční studio Ostrava aneb Ostravský Poklad (Andrea Opavská) TÉMA Tvorba, prezentace, produkce aneb Jak se daří nezávislým ROZHOVOR s Honzou Malíkem nejen o NANOHACH FESTIVALY SIRAEX 2013 – Siraex plný superhrdinů (Lucie Krajničovičová) Podzimní fantazie 2013 (Lada Capoušková, Bohumíra Cveklová, Živana Vajsarová) PŘEHLÍDKY TANEC, TANEC… 2013 – Přehled krajských přehlídek a udělených nominací Zprávy z krajských přehlídek: Prostějov (Nela Kadaníková), Ústí nad Orlicí (Mirek Němec) 27. celostátní přehlídka Tanec, Tanec… 2013 v Jablonci nad Nisou: – Úvahy, glosy, poznámky a dojmy …členů odborné poroty (Zdenka Brungot Svíteková, Elvíra Němečková, Petr Christov, Kateřina Černíčková, Hana Ludvíková) …vedoucí tanečních seminářů (Zdeňka Bartošová) …choreografů, interpretů, diváků (Natascha Pire, Drahomíra Štěrbová, Kateřina Boušková, Michaela Šanderová, Soňa Moučková) DROBNIČKY OD VÁS PRO VÁS Kořeny (Zuzana Smugalová) KNIHOVNICKÉ OKÉNKO Publikace na téma: metodika klasického, moderního a lidového tance, metodika pohybové průpravy dětí a mládeže (Elvíra Němečková) CO, KDY, KDE a KAM – Kalendárium 2014.
 

vyprodáno nebo rozebráno

pam pam 2/13 . - Praha : NIPOS, 2013.- 60 s. Brož.
VÝZNAMNOSTI - BLAHOPŘEJEME k životnímu jubileu Daně Ždímalové, Ludmile Rellichové a Pavlíně Čermákové VZPOMÍNÁME na Helenu Ruthovou a Evu Veverkovou (Jiří Lössl) ROZHOVOR s Martinem Packem, uměleckým vedoucím tanečního divadla BUFO (Kateřina Černíčková) TANEC JAKO RODINNÉ STŘÍBRO Jana a Martina Hroudovy (Petra Endlerová) OSOBNOST EVA BLAŽÍČKOVÁ MEDAILON (Bohumíra Cveklová) „Všechno nejlepší!“ – PŘÁNÍ k narozeninám od žáků, kolegů, přátel TÉMA „Kluci v tanci“ Chlapecký scénický tanec neboli jak učit kluky Úvod do tématu – tradice, specifika, kulturně-společenské souvislosti (Bohumíra Cveklová) KDE BYDLÍ TANEC nová rubrika Studio ALTA – Tři otázky pro Petera Šavela, Marii Kinsky a Markétu Vackovou (Andrea Opavská) FESTIVALY TANAMBOURRÉE – 15. ročník (Jiří Lössl) SETKÁNÍ MEZI MĚSTY – Rozhovor s Lenkou Švandovou (Sylva Tománková) JIRÁSKŮV HRONOV – Tanec v Hronově (Jiří Lössl) DÍVÁME SE ZA HRANICE O pralinkách a tanci v belgickém Bornemu (Elvíra Němečková) PŘEHLÍDKY PŘEHLED krajských přehlídek dětských skupin scénického tance 2013 (Jiří Lössl) PROSTĚJOV (Nela Kadaníková) JABLONEC NAD NISOU (Bohumíra Cveklová) ČERVENÝ KOSTELEC (Bohumíra Cveklová) KUTNÁ HORA – Zpráva (Bohumíra Cveklová) JIHLAVA (Kateřina Černíčková) Kutná Hora očima …poroty (Elvíra Němečková, Halina Paszková, Živana Vajsarová, Anna Caunerová, Jaroslav Provazník) …účastníků (Lenka Jíšová, Petra Blau) …tvůrců choreografií: Z hnízda, Pššš…? (Petra Blau), Země (Mirka Eliášová), Different Geometry (Miluše Šindlerová), Zvuč! (Martina Hroudová) DROBNIČKY OD VÁS PRO VÁS „Viděli jsme“ – Postupová přehlídka západočeského kraje (Bára Wunscherová a Magdaléna Dušková) Postupová přehlídka východočeského kraje (Petr Kulda) BanDance neboli BANDA v Ponci – rozhovor se členy: Petrem Zítkem, Lucií Vavrochovou a Ondřejem Poláčkem (Petra Endlerová) – Ohlas na Hlasohlav (Klára Dražanová) Kačenka v říši snů – znovu a nově (Lucie Krajnikovičová) Šepoty – taneční rezidence na Světovaru v Plzni (Lenka Jíšová) Inspirující a rezonující letní Slavonice (Lenka Jíšová) MŮŽE SE HODIT publikace, odkazy, informace Publikace Dítě v tanci – recenze (Elvíra Němečková) Sborník Konzervatoře Duncan centre KNIHOVNICKÉ OKÉNKO Hudebně pohybová výchova (Elvíra Němečková) CO, KDY, KDE a KAM Kalendárium – podzim 2013 Příloha uvnitř čísla: UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ CELOSTÁTNÍ KONFERENCE − Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Kutná Hora 2013 – sborník příspěvků: Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) jako nástroj zvyšování odborné kvalifikace pedagoga v ČR (Helena Plitzová) Z každodenní praxe vzdělávacích institucí – Katedra tance Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění Praha (prof. Ivanka Kubicová) Studium Taneční pedagogiky v Tanečním centrum Praha (MgA. Martin Kolda) Nevládní nezisková vzdělávací instituce Check Point Art (Veronika Rinowski) Budoucnost pro tanec, budoucnost v tanci – Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy (Zuzana Smugalová) Diskuzní fórum – Co potřebuje tanec dnes? – Průběh a výstupy (Kateřina Černíčková, Petra Endlerová, Naďa Hrušková Kabelová) VEŘEJNÁ DISKUZE − Taneční a pohybová výchova, Praha 2013.
 

vyprodáno nebo rozebráno

pam pam 1/13 . - Praha : NIPOS, 2013.- 60 s. Brož.
VÝZNAMNOSTI - BLAHOPŘEJEME k životnímu jubileu Janu Schmidtovi Rozhovor s Janem Schmidtem – Jak to bylo aneb od Chorey k Bandě (Jiří Lössl) VZPOMÍNÁME Stodesáté narozeniny by letos slavila Maryna Úlehlová (Kateřina Černíčková) Odešla Jiřina Mlíkovská (Bohumíra Cveklová) TANEC JAKO RODINNÉ STŘÍBRO Laďka, Hana a Jitka Košíkovy – Tanec je jen jeden (Kateřina Černíčková) OSOBNOST JARMILA KRÖSCHLOVÁ Medailon Drobné vzpomínky dcery Evy (Bohumíra Cveklová) Vzpomínky žaček: Aleny Skálové, Bohumíry Cveklové, Evy Soukupové, Daniely Stavělové, Jiřiny Mlíkovské Rozhovor s Evou Vyskočilovou (Karolína Bulínová) TÉMA ODKAZ JARMILY KRÖSCHLOVÉ …ve folklorním tanci (Kateřina Černíčková) …ve scénickém tanci (Zuzana Smugalová) „Hlásíme se k odkazu Jarmily Kröschlové“ – Rozhovor s Janou Dohnalovou, vedoucí tanečního souboru Tyrando (Karolína Bulínová) PŘEHLÍDKY - KUTNÁ HORA – Chlapecké skupiny na Celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2012; Přehled chlapeckých choreografií v letech 1986 –2012; Literatura k práci s chlapeckými skupinami (Bohumíra Cveklová) JABLONEC – Účast integrované skupiny na přehlídce Společně nejen na jevišti v Jablonci nad Nisou aneb Jak to vidí …vedoucí skupiny (Radka a Markéta Kulichovy); …tanečníci a jejich rodinní příslušníci; …divák (Petra Endlerová); …členka poroty (Elvíra Němečková) JIHLAVA – Bydžov v Jihlavě aneb Tvůrčí taneční dílna 2012 – 6. celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů (Zuzana Smugalová) UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Představujeme novou rubriku; Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí; Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a v Německu (Jiří Lössl) O vzniku a poslání Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy – APTaPV (Zuzana Smugalová) DÍVÁME SE ZA HRANICE JARO na cestách (Bohumíra Cveklová) DROBNIČKY OD VÁS PRO VÁS Zamyšlení nad Jabloncem (Zuzana Smugalová) Kačenka v říši snů (Lucie Krajnikovičová) / O lásce (Michaela Lisá) MŮŽE SE HODIT Publikace, odkazy, informace Ročenka Tanečních aktualit (Helena Kazárová) Zpráva o konání sympózia u příležitosti 120. výročí narození Jarmily Kröschlové (Natálie Nečasová) KNIHOVNICKÉ OKÉNKO Tanečním oddělení knihovny HAMU – vyhledávací systém / Publikace (Elvíra Němečková) CO, KDY, KDE a KAM Kalendárium jaro / léto 2013 (Jiří Lössl).
 

vyprodáno nebo rozebráno

Kormidlo 2013/1 (č. 71) . - Praha : NIPOS, 2013.- 56 s. Brož
Informační bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže. Vychází 3x ročně a je k dispozici zdarma. Je jedním z mála zdrojů informací o kvalitních akcích, přehlídkách a seminářích ve všech oborech dětských estetických aktivit po celé republice. Stáhnout v PDF si jej můžete zdarma zde.
 

zdarma

Amatérská scéna č. 6/2013 . - Praha : NIPOS, 2013.- 48 s. Brož.
Chceme být burany Evropy? | Michal Drtina; Imerzní divadlo – divadlo, které pohlcuje | Jana Soprová; Čojč je něco jako Linux | Michal Drtina; Šprechtění jist Špáß!; Z druhého břehu | Jan Císař; O Popelce, která rozhodně není „popelkou“ | Jaromír Hruška; Obdiv a překvapení | Ráchel Duchková; Jedna Popelka a osm nesouvislých, ale důležitých myšlenek | Jonáš Konývka; Díl 6. – Materiál | Zuzana Pitnerová; Kostým | Kamil Bělohlávek; Ne každý dům může být domovem aneb Nahlížení 2013 | Jan Mrázek; Lathife 2013 | Vojtěch Dvořák; Defilé 2013 | Jan Mrázek; Třetí brněnský divadelníBAF! | Alexandr Průša; První ročník Noci divadel se setkal s mimořádným zájmem veřejnosti | Judita Hoffmanová; Noc divadel ve Vysokém | Jana Fričová; Cooltour bus | Vojtěch Dvořák; Aber somethimes fest aneb NEVADÍ – PUNK! | Jan Mrázek; Pedagogická poema Odry | Jaroslav Kodeš; Dramatická cvičení podle metody Jacques Lecoq; Přehlídka dětské divadelní tvorby Arénka | Kateřina Moroňová; 130 + 30 let Národního divadla a Nové scény.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 5/2013  - Praha : NIPOS, 2013.- 52 s. Brož.
Jednání festivalového výboru Jiráskova Hronova | Michal Drtina; Z druhého břehu | Jan Císař; Není pohádka jako pohádka | Luděk Richter; Je pozitivní kýčovité? | Jana Soprová; Pohádky o pohádkách | Luděk Richter; Problémy současných divadelních pohádek | Zuzana Vojtíšková; Pohádky nebyly vždycky pro děti | Luděk Richter; Nezlobte, učte se a volte hodné prezidenty! | Martin Kolář; Díl 5. Světlo ve tmě | Zuzana Pitnerová; Loutka a scénografie | Kamil Bělohlávek; Na FEMAD jako do rodiny | Jana Soprová; Mozartova hudba mi pomáhá dostat se do nálady 27. Krakonošův divadelní podzim 2013 | Lenka Lázňovská; Sokolovská čurda, balzám na divadelní nervy | Martin Volný; S.M.A.D. – dílna, kterou musíte zažít | Jan Urban; Středoškolský improslet | Ladislav Karda; Zázraky se dějí a sny se plní | Martin Volný; Místo stmívače jsme používali rozdvojky | Michal Drtina; Světový festival amatérského divadla Monako 2013 | L. Lázňovská; Připojte se k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby | Lenka Lázňovská; Poselství rektora JAMU k prvnímu ročníku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby | Ivo Medek; Propozice soutěží SČDO.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 4/2013 . - Praha : NIPOS, 2013.- 64 s. Brož.
Zklidnění zjitřených ran | Michal Drtina; O smyslu festivalů | Zuzana Vojtíšková; Noc divadel | Eliška Míkovcová; Činohra není mrtvá | Pavlína Schejbalová; Z druhého břehu | Jan Císař; Hronov skončil | Alena Zemančíková; Díl 4. – Maska dočasná | Zuzana Pitnerová; Masky | Kamil Bělohlávek; Jiráskův Hronov ve znamení změny | Vojtěch Dvořák; Hronov nadprůměrný | Kateřina Holobradová; 83/2013 | Štěpán Macura; Z hronovského deníčku | Dana Radová; Zpráva ze semináře TP a 83. JH | Jaromír Rezek; Hronovské výšiny | Martina Schlegelová; Ještě pár slov po mnoha slovech | Jan Šotkovský; Loutkářská Chrudim 2013 | Jana Soprová; Seminář A pohledem seminaristů; Mezinárodní div. festival Soukání 2013 | Jonáš Konývka; Divadelníci a folkloristé jsou dvě naprosto rozdílné skupiny | Jan Mrázek; Valaši v Hronově zářili už v 50. letech; Záverečné hodnotenie Scénickej žatvy 2013 | Miroslav Zwiefelhofer; Pro SŽ hledáme ty nejlepší inscenace | Michal Drtina; Organizování komunity shora se brzy stane přežitkem | Michal Drtina; Změníme pohled na umění ve veřejném prostoru | David Kořínek; Den poslední se nachýlil | Martina Erbsová; Film na přání a v přímém přenosu | Jana Posníková; Mezinárodní konference Amatérské umění v 21. století; Amatérské umění a společnost | Luděk Richter; Co mi přinesla Velká Lhota | Gabriela Veselá; Offroad outdoor site-specific Kytice | Michal Drtina.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 3/2013 . - Praha : NIPOS, 2013.- 64 s. Brož.
Uvažování o Volyni a o nás | Michal Drtina; Divadlo – věc politická | Jana Soprová; Z druhého břehu | Jan Císař; Status versus statut | Alexandr Gregar; Díl 3. – Jak se tvářit pod maskou | Zuzana Pitnerová; Od stínohry k light echo | Kamil Bělohlávek; Jedna předloha, různé interpretace | Alena Exnarová; Josefodolské divadelní jaro 2013 | Hana Stuchlíková; Drehbühne Brno | Milena Kubátová; Mekka sokolského divadla | Lenka Lázňovská; Divadelní Piknik Volyně; Přehlídka s rodinnou atmosférou | Ladislav Karda; Snažíme se být nohama na zemi | Michal Drtina; Zrušte Volyni | Kateřina Prouzová; Volyňská přehlídka nás dokázala získat | Radek Šmíd; K hereckému semináři ve Volyni; Tygří prameny Šrámkova Písku | Vladimír Hulec; 52. Šrámkův Písek nic mimořádného | Alena Zemančíková; Aby amatérismus vydržel co nejdéle | Jan Bočan; Dětská scéna 2013; Ne každý dramatický pedagog umí vytvořit umělecký tvar inscenace | Iva Vachková; Naše příběhy kolem plují | Andrea Pavlíčková; Mladá scéna Ústí nad Orlicí 2013 | Jana Soprová; Už nejsme děti – DS Haná Vyškov | Michal Drtina; Alternativa. | Regina Havránková; Jednoduše Šejkspír! | Petr Pavlovský; Bulharské léto festivalů | J. Konývka, K. Kostřicová.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 2/2013 . - Praha : NIPOS, 2013.- 64 s. Brož.
Když mě vzali, brečela jsem štěstím, Michal Drtina; Z druhého břehu, Jan Císař; O festival se musíme starat všichni společně, Michal Drtina; Nominovat, nebo doporučit? aneb Damoklův meč nad porotci, Ladislav Vrchovský; Jaký děj, takový šat. A naopak? Zuzana Pitnerová; Scénografie odpadu, Kamil Bělohlávek; Zpráva z Valašského křoví ve Slavičíně, Petr Michálek; Turnovský Modrý kocour 2013, Petra Honsová; Louny pro přehlídku jako stvořené, Jan Císař; Pohádkový mlejnek ve znamení Lokose, Milan Strotzer; Stodůlecký sen o Mladé scéně se rozplynul, Petra Lásková; Kvalitní a různorodý byl letošní Stodůlecký píseček, Adéla Vondráková; Dačické kejklování 2013 — komedie i horor, Ladislav Vrchovský; Děčínská brána 2013, Lenka Lázňovská; Chutnaly nejvíce — suchary z Lomnice!, Alexandr Gregar; Klicperovy divadelní dny, Lenka Lázňovská; Estetické ambice na Třebíčském loutkářském jaru, Marek Lollok; Ostravské Buchary 2013, Ladislav Vrchovský; Českotřebovský Zlom vaz po třinácté, Lenka Lázňovská;Jaké to je, když se recituje, Vít Pískala; Svátek svobodného myšlení, Luděk Horký; Hvězda jménem Divadlo POINT letos opět zazářila....40Pavlína SchejbalováJe dobré vědět o Institutu Grotowského!, Kamila Kostřicová a Tomáš Wortner; Zlomvaz 2013 je in progress, David Košťák; Stojí za přečtení očima generace mladých divadelníků, Šárka Vodičková; Noc divadel poprvé v Česku, Eliška Míkovcová; Připojte se k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 1/2013 . - Praha : NIPOS, 2013.- 60 s. Brož.
Horní Bříza – město kultury, Pavel Mainzer; Škola jako centrum vzdělanosti a kultury, Michal Drtina; Do Sokolova se vrátilo loutkové divadlo, Michal Drtina; Divadlo pro loutkáře i činoherce, Michal Drtina; Z druhého břehu, Jan Císař; Ad Mýty a chiméry Jiráskova Hronova, Petr Christov; Reakce na článek Jiráskův Hronov zralý k inovaci – nebo k resuscitaci?, Jan Šotkovský; Celebrity v letu století, Jana Soprová; Chcete-li být, Vladimír Fekar; Jsem proti spořádaným poměrům v prasečinci, Josef Ptáček; Kde jsou ty hvězdy, ty ikony, ty celebrity, Alexandr Gregar; Mít prostor dělat prostor, Zuzana Pitnerová; Dělejte scénografii, ne jenom dekorace, Kamil Bělohlávek. Přehlídky a festivaly 2013 přehled po krajích; Divadelní svět se zaměří na divadlo a hudbu, Ondřej Chalupský; O Václava z Václavova, Petr Toman; Ochotnické divadlo profesionálů, Luděk Horký; Vychovávat a vzdělávat divadlem! Ale jak?, Kamila Kostřicová; Stojí za přečtení, Pavlína Schejbalová; Časopis Loutkář završil oslavy a nyní mu hrozí zánik, www.loutkar.eu; Aby se české amatérské divadlo rozvíjelo co nejsvobodněji, Milan Strotzer; Nejaktivnější rok DS Tyl Slaná, Radek Šmíd; Kroměřížští ochotníci připravují nové premiéry, Marcela Kořínková; Sedlčanští zkouší Noc na Karlštejně, -red-; Vodní družstvo uvádějí rynárečtí ochotníci, -red-; Ministerstvo našlo cestu, jak zvýšit množství peněz na živé umění.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2012/3 . - Praha : NIPOS, 2012.- 58 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
Z obsahu: Veronika Krátká: Systém výuky dramatické výchovy v Anglii a Walesu. Anna Hrnečková: Je Jižák brutální? Rozhovor s dramaturgem Lukášem Jiřičkou o inscenaci Jižák, město snů. Zdeňka Kučerová: Divadlo s adolescenty s problémovým chováním. Anna Hrnečková: Děti, divadlo, Himálaj. Veronika Rodriguezová: Pozvání k četbě o komunikaci ve školní třídě. Hana Galetková: Všechno má smysl, tvrdí norský spisovatel Jostein Gaarder. Rozhovor s Josteinem Gaarderem. Marta Žilková: Metamorfózy rozhlasovej rozprávky. Eva Machková: Nic nalhaného, máloco pravda aneb Pověsti pro dramatickou výchovu 3. Eva Davidová-Jindřiška Bumerlová-Lucie Šmejkalová-Klára Fidlerová-Gabriela Sittová-Michaela Korcová-Luděk Korbel-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih. Textová příloha Dětská scéna č. 39 obsahuje tři dramatizace pohádek Hanse Christiana Andersena: Hana Budínská: Pasáček vepřů, Milada Mašatová: Pasáček vepřů a Dana Svozilová: Andersenovy pohádky.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2012/2 . - Praha : NIPOS, 2012.- 68 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
Z obsahu: Hana Kasíková: Stávat se učitelem. Jak může edukační drama napomoci? Hana Kasíková: Scénář dramatu Zlatý Amos. Eva Keroušová: Fabrika a farní stodola aneb Tančírna Alberta Kyšky - zamyšlení nad celostátní přehlídkou Dětská scéna 2012. Radka Fidlerová: Rives Collins, terapie pro unavené učitele dramatické výchovy. Zuzana Zapletalová a Alžběta Kratochvílová: Jak kočírovat příběhy - článek o dílně anglického učitele dramatické výchovy Andyho Kempa. František Oplatek: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základní školy s využitím metod dramatické výchovy. František Oplatek: Scénář lekce Dárek na základě knihy Johna Steinbecka Ryzáček. Martina Turková-Kateřina Řezníčková: Dvojrecenze tří monografií o jezuitském divadle. Gabriela Magalová: Estetika po nitriansky - recenze publikací a učebnic. Anna Hrnečková: Vezměte rodiče do divadla! Postřehy z přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 18.-22. dubna 2012. Eva Davidová-Luděk Korbel-Klára Fidlerová-Lucie Šmejkalová: Nahlédnutí do nových knih.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2012/1 . - Praha : NIPOS, 2012.- 58 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
Z obsahu: Jaroslav Provazník: Patří umění do škol? A co dramatická výchova? Zuzana Jirsová: Nahlížení 2011. Dominika Špalková: Síla v nás…? Ohlédnutí za světovým kongresem Drama in education 2011. Dominika Špalková: Dílna Györgye Vidovszkyho. Marie Pavlovská-Lenka Remsová-Dušan Klapko: První kroky k výzkumu v interaktivním divadle s Johnem Somersem. Markéta Popelová Nečasová: Dramatická výchova jako cesta k rozvoji dětského čtenářství. Markéta Popelová Nečasová: Prostor, kde se daří fantazii. Lekce pro žáky 4. ročníku ZŠ nad knihou Astrid Lindgrenové Ronja, dcera loupežníka. Markéta Popelová Nečasová: Jazykové prostředky. Lekce pro žáky 4. ročníku ZŠ. Klára Fidlerová: Básně pro teenagery… Lekce literární výchovy pro žáky sekundy, tercie a kvarty víceletého gymnázia. Eva Machková: Příběh o dramatice v mateřské škole. Eva Svobodová-Hana Švejdová: Teroristé v mateřské škole. Jaroslav Provazník: Současná poezie pro děti - nová zlatá éra? Eva Machková: Nic nalhaného, máloco pravda aneb Pověsti pro dramatickou výchovu 2. Daniela von Vorst: KinderKinder. 25. ročník mezinárodního festivalu divadla a hudby pro děti v Hamburku. Luděk Korbel-Eva Davidová-Antonín Šimůnek-Lucie Kudělová-Andrea Pavlíčková: Nahlížení do nových knih. Textová příloha DĚTSKÁ SCÉNA přináší scénář úspěšné středoškolské inscenace Kateřiny Oplatkové Rezkové a divadelního souboru Roztočená Vrtule Anděl nepřišel? Scénář doplňuje obsáhlý metodický komentář režisérky Dlouhá a nelehká cesta k inscenaci Anděl nepřišel?
 

vyprodáno nebo rozebráno

pam pam 3/12 . - Praha : NIPOS, 2012.- 72 s. Brož.
Z obsahu tohoto mimořádného čísla, které je věnováno handicapu a taneční tvorbě mládeže a dospělých: VÝZNAMNOSTI BLAHOPŘEJEME Lence Švandové, Markétě Odvodyové a Jiřímu Rebcovi k životnímu jubileu. GRATULUJEME Jeně Janovské k udělení Ceny Ministerstva kultury. OSOBNOST JENA JANOVSKÁ Jena Janovská očima žaček. TANEC JAKO RODINNÉ STŘÍBRO Ludmila a Magdalena Pupík Rellichovy. TÉMA: TANEC - UMĚNÍ, ZÁBAVA I LÉK. TANEC je PRO KAŽDÉHO Kameny v pohybu neobrůstají mechem (Leona Kubešová - Freedom 4) - ROZHOVOR s Ilkou Kulichovou o integrované taneční skupině PATZ - Dotyk má obrovský význam -ROZHOVOR s Věrou Bělehrádkovou a Jitkou Mozorovou o pohybovém studiu Cyranovy boty - Nemůžeš chodit, můžeš tančit! - poselství Bílé holubice (Tereza Vejsadová) - O festivalu Tanec a handicap (T&H), odvaze a málo kluzkém baletizolu (Věra Bělehrádková) - ROZHOVOR s Veronikou Kotlíkovou o Simulante Bande - VerTeDance. TANEC jako TERAPIE - Taneční a pohybová terapie (Klára Čížková) - Spočinout v pohybovém tichu (Lucie Dercsényiová) - Tanec v Oáze - ROZHOVOR s Helenou Bartlovou - Kdo si tančí, nezlobí - ROZHOVOR s Hanou Zanin - Dýchám, protože tančím (Eva Vajsová). FESTIVALY SIRAEX 2012 (Lenka Jíšová. PŘEHLÍDKY Přehled krajských přehlídek a udělených nominací - Tanec, tanec… 2012 - O tanci, sněhu a tak podobně; Když se řekne Tanec, tanec… 2012 aneb malá ohlédnutí za velkou přehlídkou; Ještě ohlédnutí aneb 4 dny ve 4 jazycích, 11 myslích, 22 očích; Jablonecké desetiletí - Propozice Kutná Hora 2013 - Propozice Tanec, tanec… 2013. DÍVÁME SE ZA HRANICE Zahraniční projekty Tanečního studia Light z Prahy v červenci a srpnu 2012 (Lenka Tretiagová). DROBNIČKY OD VÁS PRO VÁS Taneční a pohybové studio Magdaléna o. s. - Vyprávíme příběhy jinou formou (Ludmila Rellichová); Když dívky tančí; Jak prosté, jak neuchopitelné - Velký úspěch malé tanečnice - Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých v Ústí nad Labem. MŮŽE SE HODIT Publikace, odkazy, informace - Ročenka Tanečních aktualit PŘÍLOHA CO, KDY, KDE a KAM Kalendárium 2013
 

vyprodáno nebo rozebráno

pam pam 2/12 . - Praha : NIPOS, 2012.- 60 s. Brož.
Císlo je věnováno taneční výchově dětí. Redakce: Blahopřejeme k životnímu jubileu Evy Zetové a Jiřího Lössla, tiše vzpomínáme na Evu Veverkovou; Petra Endlerová: Tanec jako rodinné stříbro -Ilka, Radka a Markéta Kulichovy; redakce a Daniela Stavělová, Zuzana Smugalová: Osobnost Jarmily Jeřábkové - vzpomínky, fakta, odkaz, rozhovory ke stoletému výročí od jejího narození; Andrea Opavská: Rozhovor s Annou Caunerovou na téma Pohybové hry pro rodiče s dětmi od 12 do 24 měsíců ve Studiu Alt@; Lucie Burešová: Díváme se za hranice na Taneční vzdělávání v Japonsku; Petra Endlerová, Zuzana Smugalová: Festivaly - Tanambourrée 2012; redakce a Vendula Dědová, Blanka Pekárková, Lenka Švandová a další: Přehlídky - zpravodajství z krajských přehlídek dětského scénického tance, nominace, shrnutí a hodnocení; zpravodajství z 29. celostátní přehlídky očima členů lektorského sboru, rady starších, pedagogů a dětí z přehlídky, kterou již dvacet let hostí město Kutná Hora; od našich dopisovatelů: Drobničky od Vás pro vás - Dekáda 2001-2011, Krnovské slunéčko, Polička 2012, Setkání Mezi městy, Výlet do Prahy za tancem, Oslava Mezinárodního dne tance v Plzni; Zuzana Smugalová: Ohlasy čtenářů - reakce na článek Petry Endlerová z čísla 1-12; redakce: Co, kde, kdy, kam ještě v létě, co nabídne podzim; redakce: Diskusní fórum Neprofesionální umění v ČR.
 

vyprodáno nebo rozebráno

pam pam 1/12 . - Praha : NIPOS, 2012.- 44 s. Brož.
Z obsahu: Jiří Lössl: NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec; redakce: blahopřejeme k ocenění Bohumíře Cveklové, Ivě Švarcové a Evě Rejškové; k životnímu jubileu Blance Rejholdové a Ivance Kubicové; vzpomínáme na Libuši Hynkovou; Andrea Opavská: Ivanka Kubicová – osobnost české taneční scény; Propedeutika a taneční vzdělávání, rozhovor s Ivankou Kubicovou; Jiří Lössl, Petra Endlerová: Diskusní fóra - Taneční a pohybová výchova v ZŠ (Praha), Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí (Praha), Amatérský tanec v současné společnosti (Jablonec nad Nisou); Bohumíra Cveklová: 28. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance (Kutná Hora); Zuzana Smugalová: Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů (Jihlava); Jiří Lössl: 25. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2011 (Jablonec nad Nisou); Ivanka Čonková: FSAT Praha; Ludmila Rellichová: Polička a Mládí Bohuslava Martinů; Ivo Šafus: Tanambourrée 2011; Kateřina Černíčková: Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové; Elvíra Němečková: SIRAEX; Lenka Vrzáková: TANFEST Jaroměř; Bohumíra Cveklová: Podzimní fantazie; Kateřina Talavašková, Blanka Matysková: Dance festival Trutnov; redakce: kalendárium, publikace, odkazy, informace; Memorandum o podpoře neprofesionálního umění. Textová příloha: rekapitulace pětiletí pam pam 2006 –2010.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Kormidlo 2012/3 (č. 70) . - Praha : NIPOS, 2012.- 56 s. Brož
Informační bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže. Vychází 3x ročně a je k dispozici zdarma. Je jedním z mála zdrojů informací o kvalitních akcích, přehlídkách a seminářích ve všech oborech dětských estetických aktivit po celé republice. Stáhnout v PDF si jej můžete zdarma zde.
 

zdarma

Kormidlo 2012/2 (č. 69) . - Praha : NIPOS, 2012.- 56 s. Brož
Informační bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže. Vychází 3x ročně a je k dispozici zdarma. Je jedním z mála zdrojů informací o kvalitních akcích, přehlídkách a seminářích ve všech oborech dětských estetických aktivit po celé republice. Stáhnout v PDF si jej můžete zdarma zde.
 

zdarma

Kormidlo 2012/1 (č. 68) . - Praha : NIPOS, 2012.- 56 s. Brož
Informační bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže. Vychází 3x ročně a je k dispozici zdarma. Je jedním z mála zdrojů informací o kvalitních akcích, přehlídkách a seminářích ve všech oborech dětských estetických aktivit po celé republice. Stáhnout v PDF si jej můžete zdarma zde.
 

zdarma

Amatérská scéna č. 5/2012 . - Praha : NIPOS, 2012.- 52 s. Brož.
Open Air program – rok emancipace, Alexandr Gregar fenomén zábavné divadlo, Václav Cejpek, Zábava a umění, zvláště v amatérském divadle, Stanislav Mikule, Zábava není sprosté slovo, Luděk Richter, Potomci zanedbaných, Jana Křenková, Pro sebe či pro diváka, Luděk Richter, Nebylo by lepší emigrovat?, Alexandr Gregar, Postup z regionální přehlídky: nominace, nebo doporučení?, Ladislav Vrchovský Světí účel prostředky?, Pavlína Schejbalová, Co se zvukem na divadle V., Vratislav Šrámek, FEMAD – divadlo pro normálního diváka, Jana Soprová, Sokolovská čurda oslavila deset let, Martin Volný, Abychom mluvili stejnou řečí aneb Mám odvahu psát?, Kateřina Šplíchalová Mocová, České divadlo pro děti – III, Petr Pavlovský, Jozef Bednárik: Divadlo mi dalo úplně všechno, Jana Soprová, Zkoušíme rychle, abychom nestíhali plesnivět, Lenka Huláková, Pouť výstavy Malované opony pokračuje, Kateřina Novotná, Potlesk ve stoje: fenomén, nebo nákaza?, Regina Havránková, Stojí za přečtení… Rozhledy po současném dramatu, Michal Zahálka
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 4/2012 . - Praha : NIPOS, 2012.- 60 s. Brož.
Kam spěje Jiráskův Hronov?, Ladislav Vrchovský, Pravidla jsou proto, aby se dodržovala, Michal Drtina, Co je Jiráskův Hronov?, Luděk Richter, Za amatérské divadlo inspirativnější!, Jan Šotkovský, Změna již probíhá, Jan Císař, Divadelní dožínky, Alexandr Gregar, Z druhého břehu, Jan Císař, Generační rozpor, Alena Zemančíková Co se zvukem na divadle IV, Vratislav Šrámek, Jak se mi potřetí líbilo na mladé, Martin Kolář, Zápisky z Mladé scény 2012, Jana Soprová Echo-cho mladé ženy na Mladou scénu – širší souvislosti, Kamila Kostřicová, Od baroka k postmoderně, Anita Nováková, Hronov v obklíčení příběhů, Michal Zahálka, 82. Jiráskův Hronov – zápisky jisté Zachové, Pavlína Zachová, Hronov jako laboratoř uvažování o divadle, Martin Pšenička, Abychom mluvili stejnou řečí IV., Kateřina Šplíchalová Mocová, Cesta tam a zase zpátky aneb Knezha a její hvězdný prach…, Kamila Kostřicová a Vít Piskala, Bezdomovec z ostravského Bílého divadla dostal cenu v Kazincbarcika…, Honza Číhal, Nezávislé divadelnictví v Brně, Sandra Donáczi, Sítko reality show 2012, Vojtěch Dvořák, Stojí za přečtení, Pavlína Schejbalová, „Činoherní klub uvádí:“ tanec, loutky, herec., Radvan Pácl
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 3/2012 . - Praha : NIPOS, 2012.- 64 s. Brož.
Pavlína Schejbalová: Znělost je vlastnost zdravého hlasu, Regina Szymiková: Čím se zabývá hlasová výchova, Jitka Vydrová: Jak vzniká lidský hlas, Jan Císař: Z druhého břehu, Michal Drtina: Jak dál v činoherním divadle, Josef Širhal: Klinická smrt českého amatérského divadla, Michal Drtina: Měli bychom najít společnou řeč, Soutěž je pro mne až na třetím místě, Michal Drtina, Vratislav Šrámek: Co se zvukem na divadle III., Piknik Volyně, Šrámkův Písek, Alena Zemančíková: Amatéři proti divadelnímu provozu, Daniel Razím: Krajské přehlídky Wolkrova Prostějova, Luděk Richter: Dospělí (pro radost) dětem, Alena Zemančíková: Na Hraně – Plasy 2012, Kateřina Šplíchalová Mocová: Abychom mluvili stejnou řečí, Petr Pavlovský: České divadlo pro děti II., Jaroslav Kodeš: Inspirující Donzdorf 2012, Jana Soprová: Střípky divadla budoucnosti?, Anna Klimešová: Z kavárny na jeviště, Kamila Kostřicová: První úspěch – jednou „cože“ a třikrát „ale“, Pavlína Schejbalová: Stojí za přečtení, Milan Špale: Odešel Ota Smrček.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 2/2012 . - Praha : NIPOS, 2012.- 64 s. Brož
Kamila Kostřicová: Muzikál jako téma pro AS?!, Josef Herman: Přehled muzikálu v Česku, Michal Drtina: Ani jeden z nás není muzikálový typ, Jana Soprová: Kouzelné slovo muzikál, Hana Galetková: Muzikál místo akademie. Dobrý nápad., Jan Císař: Z druhého břehu, Memorandum o podpoře neprofesionálního umění, Lenka Novotná: Zadarmo ani divadelní spolek Kuře nehrabe, Simona Bezoušková: Divadelní Piknik Volyně 2012, Vratislav Šrámek: Co se zvukem na divadle II., Pavlína Schejbalová: Překvapení v Dačicích 2012? Ano!, Milan Strotzer: Divadelní žně Jizerské oblasti v Lomnici nad Popelkou 2012, Ladislav Vrchovský: Třešťské divadelní jaro 2012, Petr Michálek: Ve Slavičíně se chce aneb Sousta Otesánkova, Jaroslav Kodeš: Popad 2012 – samé zajímavé hry, David Slížek: Dvojitý Bulgakov, móda i fantasmagorie na Divadelní Třísce 2012, Michal Zahálka: Za divadlo „vo něčom“, Petr Pavlovský: Amatéři a profesionálové na 12. PŘEHLÍDCE ASSITEJ, Jana Wertigová: Poezie na rynku Klatovy 2012, Kateřina Šplíchalová Mocová: Abychom mluvili stejnou řečí II., Michal Drtina: Každý měsíc máme nějakou dílnu nebo seminář, Sandra Donáczi: Nezávislé divadelnictví v Brně, Pavlína Schejbalová: My jsme divadelníci a divadla bychom tu snesli více…, Lucie Bartoš, Petr Pavlovský: České divadlo pro děti – I., Vladimír Vrchovský: Červená Karkulka a vlk, kterému děti fandí, Jana Soprová: Kožich Marka Ravenhilla, Milan Strotzer: Seniorské divadlo v Mezinárodním roce aktivního stárnutí, Ladislav Vrchovský: Bílé divadlo: Občerstvení-Refrigerium, Michal Zahálka: Zprávy o jednom osudu
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 1/2012 . - Praha : NIPOS, 2012.- 52 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
Jana Soprová: Improvizace ve světě, svět v improvizaci, Vít Pískala: Improliga? A to je jako divadlo?, Lenka Novotná: Improvizovat se nedá fleku, Michal Drtina: Moudrý stát kulturu podporuje, Hana Šiková: Západočeské divadelní přehlídky, Michal Drtina: Festival Na(Ne)čisto kvete a sílí, Pavlína Schejbalová: Popelka na dlani Mladá Boleslav, Jan Císař: Z druhého břehu, Vladimír Hulec: Amatérské divadlo je smíšený les, Vratislav Šrámek: Co se zvukem na divadle, Vojta Kopta: Středoškolský improslet, Jana Vozáriková: Festival Improcházka, Pavlína Schejbalová: Kralupy jsou Za vodou, Kateřina Šplíchalová Mocová: Abychom mluvili stejnou řečí, G. Krečmerová, H. H. Galetková: THeatr ludem v Portugalsku, Kamila Kostřicová: I „impro“ může mít své vlastní divadlo, Josef Dubec: Studio Aldente, Jana Soprová: Já hrdina v divadle DISK, Josef Dubec: Člověk se naučí zacházet se svými emocemi jako s hřebíky, Kateřina Fixová: Kurz herectví pod hlavičkou ARTAMA, Michal Zahálka: Čtení o americké avantgardě, Jonáš Konývka: Impro do divadla, kaváren, internetu i televize, Milan Schejbal: Císař amatérského divadla, Lenka Lázňovská: Milý pane profesore.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2011/3 . - Praha : NIPOS, 2011.- 52 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
Poslední číslo XXII. ročníku Tvořivé dramatiky uvádí souhrnný materiál o současné situaci dramatické výchovy, který připravili Hana Cisovská a Jaroslav Provazník pod názvem Dětské divadlo, přednes a dramatická výchova dnes. Článek shrnuje rovněž některá zajímavá zjištění, která vyplynula z výzkumu Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky, který uskutečnila Artama NIPOS v letech 2003-2007. Z dalších materiálů 3. čísla Tvořivé dramatiky: Klára Fidlerová: Velmi starý příběh - práce na divadelní inscenaci se skupinou dívek 2. ročníku Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi. Tomáš Doležal: Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech základních škol v Brně - informace o výzkumu se závěrečnou výzvou. Jaroslav Provazník: Jak nehrát pohádky s dětmi - recenze problematické publikace Evy Cílkové Hrajeme pohádky z celého světa, kterou vydalo nakladatelství Portál. Článek Hany Havlůjové Úvahy o smyslu a cestách muzejní pedagogiky v (post)moderní době doplňují ukázky dvou animačních programů v muzeích - Jak jsem „ploul“ se strejdou Františkem (program Ivany Pernicové z Muzea hlavního města Prahy) a Albrecht z Valdštejna - válečník a stavitel (program Aleny Anny Kyselo z Regionálního muzea a galerie v Jičíně). Sekce věnovaná literatuře pro děti a mládež obsahuje první část studie Evy Machkové Nic nalhaného, máloco pravda aneb Pověsti pro dramatiku a recenzi Luďka Korbela Končiny nám nadosah - Nad novou knihou Ivy Procházkové Uzly a pomeranče. Tvořivou dramatiku uzavírá jako obvykle Nahlédnutí do nových knih - blok recenzí novinek literatury pro děti a mládež. Textová příloha Dětská scéna 36 nabízí pohled do zákulisí dětského souboru Tři boty ze ZŠ a MŠ Třebotov, jehož inscenace Šel jsem jednou z Kordoby patřila k nejlepším na celostátní přehlídce dětského divadla a dětského přednesu 2011 ve Svitavách. Scénář inscenace je doplněn prozaickými předlohami, z nichž dramatizátorky a režisérky Václava Makovcová a Jana Barnová při přípravě inscenace vycházely, rozhovorem s oběma vedoucími a kritickou reflexí za úspěšným vystoupením Tří bot na Jiráskově Hronově 2011. Obsah všech dosud vydaných čísel Tvořivé dramatiky, archiv starých čísel a veškeré důležité informace o dramatické výchově lze najít na internetové adrese www.drama.cz.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2011/2 . - Praha : NIPOS, 2011.- 64 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
Z obsahu: Barbora Novotná-Kateřina Doležalová: Evropa řeší umělecké a kulturní vzdělávání. Ján Pochanič: Metodický systém tvorivej dramatiky verzus kvality čitateľského prejavu. Hana Cisovská: Zpráva o Dětská scéně 2011. Lucie Mecová: Setkání s Christel Hoffmannovou aneb Seznámení s principy epického divadla jako cesta k divadlu s dětmi. Kamila Kostřicová: Hledání inspirativních cest aneb Ostrovské soukání poosmé. Ivana Pintířová: Biblický příběh a dramatická výchova. Dramatická výchova v praxi. Současná situace dramatické výchovy v českých a moravských školách. Olga Králová-Antonín Šimůnek: Dramatická výchova na základní škole v Praze-Kunraticích. Jana Pouchlá: Redbridge Drama Centre - centrum dramatické výchovy v Londýně. Eva Machková: Nevyptávejte se, jak to mohlo být, stačí, že je o tom pohádka (Dokončení z minulého čísla). Lenka Dzadíková: Na dvoch póloch kvalitatívnej škály: slovenské divadlo pre deti. Jaroslav Provazník-Eva Kyselová-Marketa Popelová Nečasová: 1 + 3 pohledy na 11. přehlídku ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Luděk Korbel: Malá princezna - návrat do dětství a k Malému princi. Kristina Procházková: Dědečkové a ostatní autorské knihy Pavla Čecha. Lucie Kudělová: Příběhy české historie: Přehled současných dětských knih o dějinách. Eva Brhelová-Lucie Kudělová-Antonín Šimůnek-Luděk Korbel-Jaroslav Provazník: Nahlédnutí do nových knih.Textová příloha Dětská scéna obsahuje tři dramatizace psychologické novely Ivy Hercíkové Pět holek na krku - Věry Pánkové z roku 1969, Hany Nemravové z roku 2001 a Aleny Palarčíkové z roku 2010.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2011/1 . - Praha : NIPOS, 2011.- 56 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
Z obsahu: Cíle rozvoje umělecké výchovy (Soulský program). Marta Žilková: Detský príjemca a súčasné umenie. Hana Cisovská: Nahlížení 2010. Václav Bartoš: Studentské divadlo: specifika, typologie a charakterizace. Eva Brhelová a Veronika Rodriguezová: Otázka jako klíč k příběhu (Zpráva ze semináře kanadského lektora Davida Boothe v rámci 16. celostátní dílny Dramatická výchova ve škole 2010 v Jičíně). Dramatická výchova v praxi - Anketa o současné situaci dramatické výchovy v českých a moravských školách. Eva Brhelová: Tvořivá práce s narativním textem nejen pro dramatickou výchovu (recenze nové publikace Radka Marušáka o práci s příběhem v dramatické výchově Literatura v akci). Eva Machková: Nevyptávejte se, jak to mohlo být, stačí, že je o tom pohádka. Daniela von Vorst: Divadlo pod svou vlastní lupou. Tvůrčí dílny k inscenacím. Šárka Urbanovská: Ateliér Švandova divadla. Daniela von Vorst: Tvůrčí dílna k inscenaci Periférie. Antonín Šimůnek: Tvůrčí dílna k inscenaci Markéta, dcera Lazarova. Kateřina Mikanová: Krkonošské kyselo z brněnské kuchyně (recenze divadelní inscenace brněnské Polárky). Luděk Korbel-Antonín Šimůnek-Lucie Kudělová-Eva Brhelová-Viera Žemberová: Nahlédnutí do nových knih. Textová příloha Dětská scéna obsahuje dramatizaci příběhů Runera Jonssona Viking Vike.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Kormidlo 2011/3 (č. 67) . - Praha : NIPOS, 2011.- 20 s. Brož
Informační bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže. Vychází 3x ročně a je k dispozici zdarma. Je jedním z mála zdrojů informací o kvalitních akcích, přehlídkách a seminářích ve všech oborech dětských estetických aktivit po celé republice. Stáhnout v PDF si jej můžete zdarma zde.
 

zdarma

Kormidlo 2011/2 (č. 66) . - Praha : NIPOS, 2011.- 40 s. Brož
Informační bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže. Vychází 3x ročně a je k dispozici zdarma. Je jedním z mála zdrojů informací o kvalitních akcích, přehlídkách a seminářích ve všech oborech dětských estetických aktivit po celé republice. Stáhnout v PDF si jej můžete zdarma zde.
 

zdarma

Amatérská scéna č. 6/2011 . - Praha : NIPOS, 2011.- 64 s. Brož
Jan Císař: Z druhého břehu, Pavel Panenka: Návrhy na udělení odznaku J. K. Tyla, Dagmar Roubalová: Velmi stručně o pouličním divadle, Jana Soprová: Pouliční divadlo – inspirace ze zahraničí, Hana Galetková: Cirkusové umění se v Ostravě rozvíjí, Dagmar Roubalová: Divadlo pod širým nebem po roce 1989, Šárka Ziková: Když vás někdo nese na zádech, Josef Fabián: Festival poezie – tradice a současnost, Kamila Kostřicová: Nahlédnutí do nahlédnutí, Bedřich Čermák: Popelka očima arteterapeuta, Luděk Horký: Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš?, A. Průša a P. Skála: V Brně se vyklubal divadelní BAF!, Jiří Lössl: Tanec tanec… jubilující, Kateřina Černíčková: Amatérský tanec v současné společnosti, Jan Novák: Jubilejní Čechova Olomouc, Michal Drtina: Diváci zbořili jeviště, Michal Drtina: Vodí se kůň, s loutkou se hraje, David Slížek: Divadlo (bez záruky) Praha, Pavlína Schejbalová: Osud to s námi myslí dobře, Kateřina Lešková-Dolenská: If You're Going to San Francisco, Milan Strotzer: 15. Internationaler Theatretreff Lörrach, Sandra Donácz: Služebníci lorda Alfreda, Michal Zahálka: Malé dějiny brechtování, Petra Jirásková: Tak jde čas s KoPR.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 5/2011 . - Praha : NIPOS, 2011.- 60 s. Brož
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
Brož Radvan Pácl: Po reprezentaci prezentace…, Jan Císař: Z druhého břehu, Hana Galetková a Pavla Masaříková: Festival Spectaculo interesse 2011, Marek Lollok: Iniciace, Eva Machková: Stereotypy divadla pro děti, Vít Neznal: Proč chodí děti do divadla?, Michal Drtina: Dobré divadlo dětem, Pavlína Schejbalová: Vždyť je to jenom pro děti…, Luděk Horký: Popelka je Šípková Růženka, Radek Marušák: Jdeme s dětmi do divadla Lenka Lázňovská: Divadelní nadělení v Krakonošově zahrádce, Dušan Zakopal: Di – a kup si meloun, Hana Dohnalová: Jak to vidím já!, Karel Tomas: S.M.A.D. – Žízeň po vzdělání, Jana Soprová: FEMAD – Salón odmítnutých, Lída Panenková: Ani Moskvy se už nebojím…, Vlastimil Ondráček, Petra Kohutová: Karlovarské Déčko Martin Františák: Z pasek až na úplný sever, Kateřina Lešková-Dolenská: If You're Going to San Francisco Daniel Razím: Barokní setkání v Kuksu, Dagmar Roubalová: Marketing? Rozvoj publika? Projekty?, Josef Dubec: Buranteatr, Michal Zahálka: Písnička na cestě z divadla.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 4/2011 . - Praha : NIPOS, 2011.- 64 s. Brož
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
Marta Ljubková: Stavíme jiný žebříček, Vítek Štěpán: Někdy je lepší neříkat nic, Natálie Preslová: Poslat kritika do háje, Michal Drtina: Být rychle hvězdou nejde, Stanislav Bohadlo: Theatrum Kuks esetileté, Jonáš Konývka: Olympiádou v Anglii k divadlu, Šárka Ziková: Utopie Open Air, Jana Soprová: Jaká byla Mladá na Malé 2011, Ema Zámečníková: Tam i tam, Klára Fleyberková: Kdo je to ten amatér, Jan Anderle: Radost z poezie a z divadla, Radovan Lipus: Imprese letošního Wolkrova Prostějova, Luděk Richter: 60. loutkářská Chrudim (nepříliš) jubilejní, Pavlína Schejbalová: Stojí za přečtení..., David Slížek: Kynutý Hronov a pachuť buranství, Michal Zahálka: Hronov mezi autorstvím a interpretací, Marek Lollok: Staronový Hronov, Jan Císař: Smysl mezidruhové přehlídky, Petr Christov: Výběr z nejlepšího není vždy to nejlepší, Pavlína Schejbalová: Jsou všude Jako Host..., Kateřina Lešková-Dolenská: If You're Going to San Francisco, Dagmar Roubalová: Jak je to s právy autora? Jitka Šotkovská: Latimerie podivná.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 3/2011 . - Praha : NIPOS, 2011.- 64 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
V časopise mj. najdete tyto články: Martin J. Švejda: Soutěžíme, soutěžíme, Barbora Příhodová: Pražské Quadriennale, Jana Soprová: Divadlo jako společenský fenomén, Kateřina Baranowska: „Budiž světlo“, Jonáš Konývka: Světelný design ze dvou konců, kolektiv autorů Prázdninový muzejně-divadelní průvodce, Lenka Lázňovská: Kolín nabídl čas na setkání i relaxaci, Luděk Horký: Hlavně vyprovokovat přemýšlení o divadle!, Vladimír Hulec: Divadlo je všechno a všude, Jan Císař: Soukromá zpráva o jubilejním Šrámkově Písku, Luděk Richter: Zpráva o Dětské scéně 2011, Hana Galetková: Dětská scéna je i pro dospělé, Pavlína Schejbalová: Jiráskův Hronov bez předsudků, Michal Drtina: Divadlo chce srdce, chuť a hlavně čas Pavlína Schejbalová: Rozhovor ve špatnou dobu?, Jaroslav Kodeš: Elegie tyrolská na Theatertage Europäischer Kulturen, Dagmar Brtnická: Fundraising aneb kdo to zaplatí? Jitka Šotkovská: Nezávislé divadelnictví v Brně (Divadlo Feste), Zuzana Vojtíšková: Loutky jako živé, Hana Galetková: Příchody a odchody v Judenstadt Boskowitz, Šárka Ziková: Divadlo D´Epog.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 2/2011 . - Praha : NIPOS, 2011.- 60 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
V časopise mj. najdete tyto články: Julie Kočí: Mezi tancem, tanečním divadlem a divadlem současnosti, Vít Neznal: Pina 3D, Jana Soprová: Zítra se bude tančit všude, Andrea Opavská: „Ostravské“ Taneční divadlo ZÓNA, Věra Bělohrádková a Kamila Kostřicová: Kde jsou naši šamani?, Jan Císař: Smysl amatérského divadla, Pavlína Schejbalová: Bezpečná zóna, která převede děti do dospělosti, Hana Galetková: Jsme jedné krve, Zuzana Vojtíšková: Lidé „řáchali“ rukama, Pavlína Schejbalová: Vidím to optimisticky, Daniel Razím: Po rozcvičce se recituje lépe, Pavlína Schejbalová: Sbohem, nominace!, Radvan Pácl: Nenech sebe sama, Vladimír Hulec: Kde jsi, alternativo?, Dagmar Brtnická: Účetnictví? Daně? (Seriál produkční minimum), Michal Drtina: Jsme trochu jiná mentalita, Jitka Šotkovská: Nezávislé divadelnictví v Brně (Ensemble Opera Diversa), Šárka Ziková: Vzduchem létaly půllitry, Zuzana Vojtíšková: Tady se pivo netočí, hrajeme divadlo, Kamila Kostřicová: Brzký zánik ani zdaleka nehrozí (Improtřesk Brno), Michal Drtina: Buďte sami za sebe.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 1/2011 . - Praha : NIPOS, 2011.- 56 s. Brož.
Cena nezahrnuje poštovné, platí do vyprodání zásob
První číslo Amatérské scény ročníku 2011. V časopise mj. najdete tyto články: Nela Pelcová: Slam poetry, Martin Pšenička: Asijské vlivy v dnešním divadle, Jana Soprová: Divadelní mág Robert Wilson, Zuzana Vojtíšková: Cesta k inscenování klasiky, Lenka Novotná: Snažím se sdělit nesdělitelné¨, Bohumil Gondík: Unikátní Prodaná nevěsta Vít Neznal: Mráz stále přichází z Kremlu¨, Jaroslav Vondruška: Kandrdásek, Pohárek i přehlídka scénického čtení, Michal Drtina: Vyprávět příběhy, Josef Fabián: Poetry´s not dead!, Dagmar Brtnická: Historie a současnost fungování souborů, Pavlína Schejbalová: Dobrodružství dramaturgické, Lenka Lázňovská: Amatérské divadlo na severu Evropy, Kateřina Lešková-Dolenská: If You´re Going to San Francisco.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2010/3 . - Praha : NIPOS, 2010.- 74 s. Brož.
Z obsahu Informace o situaci dramatické výchovy v Nizozemsku a jejích různých podobách. Veronika Krátká: Ať žije rozmanitost! - článek o kongresu světové organizace dramatické výchovy IDEA v Brazílii. Soňa Demjanovičová: Dramatické aktivity se seniory. Anketa o současné situaci dramatické výchovy v českých a moravských školách. Článek Ireny Konývkové o 11. světovém festivalu dětského divadla v Lingenu. Rubrika věnovaná umění pro děti a mládež se zaměřuje zejména tzv. galerijní animaci: Miroslava Kafková: Animace, nebo edukace? Rozhovor s Marií Fulkovou. Marie Fulková-Lucie Tatarová-Vladimíra Sehnalíková: Výtvarná dílna Jedním dechem k výstavě 200 dm3 dechu - Hračky Libuše Niklové. Šárka Augustinová-Jana Machalíková a Anna Rejchrtová: Edukační program Kubistické proměny. Z dalších materiálů: Kristina Procházková: Tři plus jedna. Osobnosti současné knižní ilustrace pro děti. Ivana Pintířová: Představení Hon na Jednorožce. Příběh politického vězně, o který nemají školy zájem. Jakub Anděl: Výstava PLAY. Děti, vezměte s sebou dospělé! Viera Žemberová: Reminiscencia alebo Aj Rómčatá sú slovenské deti. Luděk Korbel: Tři sbírky polské poezie pro děti. Rubriku uzavírá jako obvykle blok recenzí nových knih pro děti a mládež. Dětská scéna, textová příloha TD, je věnována dramatizacím klasických kouzelných pohádek a nabízí tyto texty pro dětské soubory: Božena Němcová-Milada Mašatová: Bajaja. Karel Jaromír Erben-Milada Mašatová: Jak se hledají princezny. Pavol Dobšinský-Stanislava Gábrišová-Emil Šuba: Tři dračí pera aneb Hledání zla a dobra. Josef Brůček: O hadu a Šivarovi.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2010/2 . - Praha : NIPOS, 2010.- 74 s. Brož.
Tvořivá dramatika je jediný odborný časopis v ČR zaměřený na všechny oblasti dramatické výchovy: na dramatickou výchovu jako samostatný předmět i na dramatickovýchovné metody aplikované v jiných předmětech (český jazyk a literatura, prvouka/vlastivěda, dějepis, občanská výchova, cizí jazyk...) na základních a středních školách, na dramatickou výchovu v mateřské škole, na divadlo hrané dětmi a dětský přednes, na dramatickou výchovu na vysokých školách uměleckého a pedagogického směru, na dramatickou a jinou tvořivou hru s postiženými, na teorii, didaktiku a historii oboru. Z obsahu č. 2/2010: Josef Valenta: Metodologie výzkumů v dramatické výchově a vzdělání učitelů, Eva Machková: Na sever od Alp aneb Proměny 3. Trutnov 2010 aneb O čem se letos hrálo a diskutovalo na Dětské scéně Kateřina Rezková: Božka aneb Jak to možná nebylo? (scénář). Jaroslav Provazník: Druhý SKLUZ terénem středoškolského a vysokoškolského divadla. Dramatická výchova v praxi. Anketa o současné situaci dramatické výchovy v českých a moravských školách. Petra Kratinová: Dramatická výchova jako samostatný předmět na ZŠ Lysolaje. Petra Kratinová: Prométheus (scénář lekce). Antonín Šimůnek-Václav Bartoš-Ivo Kristán Kubák-Anna Hrnečková-Luděk Korbel-Markéta Nečasová-Hana Stonová Prančlová-Eva Kyselová: Jubilejní ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Antonín Šimůnek: Trojjediný Jánošík. Mezinárodní divadelní projekt o slovenském zbojníkovi. Eva Koudelková: České a německé zápisy folklorních vyprávění z Čech a Moravy. Textová příloha Dětská scéna obsahuje scénář mimořádné inscenace Je to jenom hra, kterou koncem 80. let vytvořily Dana Svozilová a Silva Macková s brněnským souborem PIRKO.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2010/1 . - Praha : NIPOS, 2010.- 48 s. Brož.
Z obsahu: Eva Machková: Na sever od Alp aneb Proměny 3. Nahlížení 2009. 20. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla. Václav Klemens: Poznámky z Bechyně 2009. Gail Humphries Mardirosianová-Yvonne Pelletier Lewisová: Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení. Hana Galetková: Edukace loutkou. Vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek. Antonín Šimůnek-Jakub Krofta-Josef Krofta-Jiří Vyšohlíd: Divadlo DRAK: To, co dělá, nikdy neošidí. Luděk Korbel: Válka očima dětí. Antonín Šimůnek: Nazí Ivy Procházkové. Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež. Součástí Tvořivé dramatiky je jako vždy také textová příloha Dětská scéna. Tentokrát obsahuje scénáře čtyř úspěšných inscenací Jany Machalíkové, které připravila s dětskými soubory z DDM Přemyšlenská z Prahy 8: Hrnečku, dost! podle pohádky Karla Jaromíra Erbena, Pohádka o rybáři a rybce Alexandra Sergejeviče Puškina, Sviňáček podle Andersenovy pohádky a O nás, montáž z textů amerického básníka Shella Silversteina.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 6/2010 . - Praha : NIPOS, 2010.- 56 s. Brož.
dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. V čísle mj. naleznete pokračování diskuze na téma „Co očekáváme od přehlídkových reflexí představení“, rozhovory s významnými představiteli českého amatérského divadla (František Zborník, Václav Klapka, Eva Andělová), medailon Zoji Mikotové od Miroslava Plešáka, články o klíčových celostátních přehlídkách – rakovnické Popelce, o vysocké národní přehlídce venkovských souborů, o 20. Přeletu nad loutkářským hnízdem, ale i o dalších přehlídkách a dílnách − poděbradském FEMAD, Nahlížení v Bechyni, autorské soutěži Oříšky pro Popelku aj. V rubrice Kukátko do světa se krom jiného můžete seznámit s amatérským divadlem na severu Evropy. Obsáhlé Postgraduální sloupky jsou věnovány Jerôme Savarymu a jeho Grand Magic Cirkusu. Nechybí dramaturgické pozorníky. V odborné příloze následuje poslední část Kapitolek ze scénografie prof. Jána Zavarského. V příloze d´ARTAMAn naleznete propozice druhových postupových přehlídek pro rok 2011.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 5/2010 . - Praha : NIPOS, 2010.- 60 s. Brož.
dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. V čísle naleznete mj. diskuzní příspěvky na téma Co očekáváme od přehlídkových reflexí představení, seznámení s nositeli Zlatého odznaku J.K. Tyla pro rok 2010, rozhovory s dalšími osobnostmi amatérského divadla (Renatou Grolmusovou, Boříkem Procházkou, Jaromírem Voseckým, Milanem Strotzerem). Těžiště čísla je v článcích reflektujících 80. Jiráskův Hronov a akce s ním související. Jsou v něm však i příspěvky ze širší palety divadelních přehlídek a dílen, o přehlídkách v Kroměříži, individuálních výstupů s loutkou, o dílnách na Šrámkově Sobotce, v Šumperku a v Ostravě. V rubrice Kukátko do světa se můžete dočíst o situaci amatérského divadla v Maďarsku a o Scénické žatvě v Martině. Nechybí dramaturgické pozorníky. V odborné příloze následuje další část Kapitolek ze scénografie prof. Jána Zavarského. V příloze d´ARTAMAn naleznete programy nejbližších celostátních přehlídek, ale také propozice druhových postupových přehlídek pro rok 2011.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 4/2010 . - Praha : NIPOS, 2010.- 67 s. Brož.
dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. V čísle naleznete mj. diskuzní příspěvky na téma Co očekáváme od přehlídkových reflexí představení, rozhovory s předními osobnostmi amatérského divadla (s jubilanty Jaromírem Sypalem a Miroslavem Pokorným), články o klíčových celostátních přehlídkách − Mladé scéně v Ústí n. Orl., Loutkářské Chrudimi, Dětské scéně v Trutnově a Wolkrově Prostějově, dále o krajských postupových přehlídkách venkovských souborů a dalších. Prostřednictvím rubriky Kukátko do světa vám přiblížíme 11. Světový festival dětského divadla a další tři mezinárodní festivaly, mj. i pražský Apostrof. Pokračují dramaturgické pozorníky, seriály Žánry dramatu od doc. Zd. Hořínka a Po stopách divadelních tvůrců, experimentátorů, reformátorů... (Peter Schumann & Bread and Puppet Theatre). V odborné příloze následuje další část Kapitolek ze scénografie prof. Jána Zavarského. V příloze d´ARTAMAn se dozvíte, co se chystá na podzim a také tu naleznete nabídku repertoárové a odborné literatury.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 3/2010 . - Praha : NIPOS, 2010.- 60 s. Brož.
dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. V čísle naleznete mj. diskuzní příspěvky na téma Co očekáváme od přehlídkových reflexí představení, rozhovory s předními osobnostmi amatérského divadla (s jubilanty Jaromírem Sypalem a Miroslavem Pokorným), články o klíčových celostátních přehlídkách − Mladé scéně v Ústí n. Orl., Loutkářské Chrudimi, Dětské scéně v Trutnově a Wolkrově Prostějově, dále o krajských postupových přehlídkách venkovských souborů a dalších. Prostřednictvím rubriky Kukátko do světa vám přiblížíme 11. Světový festival dětského divadla a další tři mezinárodní festivaly, mj. i pražský Apostrof. Pokračují dramaturgické pozorníky, seriály Žánry dramatu od doc. Zd. Hořínka a Po stopách divadelních tvůrců, experimentátorů, reformátorů... (Peter Schumann & Bread and Puppet Theatre). V odborné příloze následuje další část Kapitolek ze scénografie prof. Jána Zavarského. V příloze d´ARTAMAn se dozvíte, co se chystá na podzim a také tu naleznete nabídku repertoárové a odborné literatury.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 2/2010 . - Praha : NIPOS, 2010.- 88 s. Brož.
dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. V čísle naleznete mj. otevření diskuse na téma Co očekáváme od přehlídkových reflexí představení, medailony jubilantů Radima Vašinky a Václava Müllera, rozhovor s režisérem Rádobydivadla Klapý Ladislavem Valešem. Podstatná část čísla je věnována krajským postupovým přehlídkám činoherního a hudebního divadla včetně divadla pro děti, experimentujícího a studentského divadla a krajským kolům Wolkrova Prostějova. V rubrice Kukátko do světa se můžete dočíst o situaci amatérského divadla v Rakousku. Pokračují dramaturgické pozorníky, seriály Žánry dramatu od doc. Zd. Hořínka a Po stopách divadelních tvůrců, experimentátorů, reformátorů... (Eugenio Barba & Odin Teatret). V odborné příloze následuje další část Kapitolek ze scénografie prof. Jána Zavarského.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 1/2010 . - Praha : NIPOS, 2010.- 55 s. Brož.
Dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. V čísle naleznete mj. rozhovor s jubilující Mirkou Císařovou, články o národní přehlídce jednoaktových her Kaškova Zbraslav, Mezinárodním festivalu poezie ve Valašském Meziříčí, 45. Mezinárodním festivalu pantomimy v Brně, O proměně Pedagogické poemy, o posledním 25. Setkání divadel a lidí v Ostravě a dalších. V rubrice Kukátko do světa zahájila Lenka Lázňovská sérii příspěvků o amatérském divadle v zahraničí článkem o situaci v Německu. Pokračují dramaturgické pozorníky, seriály Žánry dramatu od doc. Zd. Hořínka a Po stopách divadelních tvůrců, experimentátorů, reformátorů... V odborné příloze následuje další část Kapitolek ze scénografie prof. Jána Zavarského.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2009/3 . - Praha : NIPOS, 2009.- 61 s. Brož.
Z obsahu: Eva Gažáková: Dramatická výchova u protinožců. Novozélandská dramatická výchova očima Janinky Greenwoodové, Eva Machková: Mytologie, na které svítilo slunce aneb Proměny 2, Magda Veselá: Divadlo? Se mnou?, Michaela Lažanová: Divadlo jazyků. Týden divadla a dramatické výchovy ve výuce cizích jazyků, Anna Hrnečková: Rok 1968. Informace a emoce, Jakub Stárek: Divadelní svátek v Turgi, Martina Najbrtová, Jitka Říčařová a Josef Rosen: Divadlo ve výchově v Budapešti, Veronika Rodriguezová: Výzkum je dobrodružství, Kristina Procházková: Nakladatelství Baobab a současná ilustrace pro děti…, Luděk Korbel: Lovení Snárka. Dětská scéna 30 obsahuje dvě dramatizace známých klukovských příběhů o Jirkovi podle Richmal Cromptonové: dramatizaci Františka Oplatka Májový král a dramatizaci Marie Husinecké Psanci. Scénáře doprovázejí dramaturgické úvahy Jirka - archetypální rošťák (František Oplatek) a Dva přístupy k anglické klasické humoristické povídce s klukovským hrdinou (Jaroslav Provazník).
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2009/2 . - Praha : NIPOS, 2009.- 61 s. Brož.
Z obsahu: Mike Fleming-Christine Merrellová-Peter Tymms: Vliv dramatické výchovy na jazyk, matematiku a postoje žáků dvou základních škol, Hana Galetková: Dětská scéna ´09 jiná, jinaká i stejná, Irena Holemá-Luděk Korbel: Storytelling aneb Jak vyprávět příběh, Milan Valenta: Festival VAT a divadlo Maatwerk aneb Příspěvek k boření předsudků, Eva Machková: Skauti a dramatická výchova, Kateřina Řezníčková: Z knihy džunglí aneb Divadelní avantgarda pro nejmenší, Luděk Korbel: Snový svět Petra Nikla, Luděk Korbel: Svět fikce a skutečnosti: Tobiáš Lolness, Gabriela Magalová: Čo budeme čítať?, Luděk Korbel-Jaroslav Provazník: Dvojrecenze knihy, kterou by bylo škoda přehlédnout. Dětská scéna 29 obsahuje scénář úspěšné inscenace divadla DRAK z Hradce Králové Štěně, nebo špenát, který vznikl na základě známé loutkářské hry Gyuly Urbána Bleděmodrý Petr.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Tvořivá dramatika 2009/1 . - Praha : NIPOS, 2009.- 61 s. Brož.
Z obsahu: Eva Machková: Proměny aneb Mytologie jako látka dramatické výchovy, Petra Zámečníková-Ewan McLaren: Nahlížení 2008, Tomáš Doležal: Lekce dramatické výchovy - výukový program pro školy, Středisko a studio dramatické výchovy Střediska volného času Lužánky, Brno, Výukové programy a divadelní projekty Centra tvořivé dramatiky Červený Vrch, Jaroslav Provazník: Cesty dramatické výchovy do kurikula současné školy, Josef Rosen: Festival Fringe? - Nakupujte a bavte se!, Dětská scéna 28 obsahuje tyto scénáře recitačních pásem a inscenací různě zkušené dětské divadelní soubory: Ivo Štuka-Ilona Borská-Jindra Delongová: Svět se točí dokolečka, James Krüss-Jindra Delongová: Povídky z Humří boudy, Marta Šrámková-Oldřich Sirováka-Jindra Delongová: Brněnské pověsti.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 6/2009 . - Praha : NIPOS, 2009.- 56 s. Brož.
Dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. V čísle mj. rozhovory s jubilanty prof. Fr. Laurinem, Janem Pavlíčkem a Jar. Ipserem, články o národních přehlídkách v Rakovníku a ve Vysokém n. Jiz., příspěvky o dalších přehlídkách, např. o Přeletu nad loutkářským hnízdem, FEMAD v Poděbradech aj. vč. zahraniční InterRampy v Litvě. Pokračují dramaturgické pozorníky, seriály Žánry dramatu od doc. Zd. Hořínka a Po stopách divadelních tvůrců, experimentátorů, reformátorů... V odborné příloze následuje další část Kapitolek ze scénografie prof. Jána Zavarského. 2 přílohy.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 5/2009 . - Praha : NIPOS, 2009.- 64 s. Brož.
Dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. Číslo je z velké části věnováno 79. Jiráskovu Hronovu. Naleznete v něm mj. články o jubilujících osobnostech a těch, které byly oceněné odznakem Zlatý Tyl. Dále příspěvky o Setkání v Šumperku, Šrámkově Sobotce aj. Kukátko do světa pojednává o Světovém festivalu v Monaku a Scénické žatvě v Martině. Pokračují dramaturgické pozorníky, seriály Žánry dramatu od doc. Zd. Hořínka a Po stopách divadelních tvůrců, experimentátorů, reformátorů... V odborné příloze následuje další část Kapitolek ze scénografie prof. Jána Zavarského. 2 přílohy.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 4/2009 . - Praha : NIPOS, 2009.- 64 s. Brož.
Dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. V čísle mj. o nejstarší přehlídce pod širým nebem, rozhovory s jubilanty Karlem Šefrnou a Dušanem Zakopalem, představení o. s. Tatrmani Sudoměřice u Bechyně, články o krajských přehlídkách amatérského loutkářství, o celostátních přehlídkách studentského a dětského divadla, Wolkrově Prostějově a Loutkářské Chrudimi, o mezinárodním festivalu Apostrof v Praze aj. Pokračují dramaturgické pozorníky, seriály Žánry dramatu od doc. Zd. Hořínka a Po stopách divadelních tvůrců, experimentátorů, reformátorů... V odborné příloze následuje další část Kapitolek ze scénografie prof. Jána Zavarského. 2 přílohy.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 3/2009 . - Praha : NIPOS, 2009.- 60 s. Brož.
Dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. V čísle mj. rozhovory s Petrem Markem a Liborem Ulovcem, medailon Jaroslava Provazníka, představení o. s. Dobré divadlo dětem, články o celostátních přehlídkách Otevřeno v Kolíně, Divadelní Děčín, Šrámkův Písek aj., příspěvky o jednotlivých krajských postupových přehlídkách venkovských souborů a činoherního divadla pro děti, o festivalu v německém Paderbornu. Pokračují dramaturgické pozorníky, seriál prof. Císaře Paměť divadla a Žánry dramatu od doc. Zd. Hořínka. Odborná příloha s 2. částí publikace prof. Jána Zavarského Kapitolky ze scénografie. 2 přílohy.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 2/2009 . - Praha : NIPOS, 2009.- 88 s. Brož.
Dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. V čísle mj. Provolání A. Boala ke Světovému dni divadla, články věnované zesnulému Josefu Tejklovi a dalším osobnostem, o Divadelním centru Podbeskydí, vzdělávacích aktivitách Sdružení pro tvořivou dramatiku, o jednotlivých krajských postupových přehlídkách činoherního, experimentujícího a studentského divadla. Pokračují dramaturgické pozorníky, seriál prof. Císaře Paměť divadla, věnovaný tentokrát J. Tejklovi, a Žánry dramatu od doc. Zd. Hořínka. Odborná příloha s 2. částí publikace prof. Jána Zavarského Kapitolky ze scénografie. 2 přílohy.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 1/2009 . - Praha : NIPOS, 2009.- 60 s. Brož.
Dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. V čísle mj. o Mezinárodním festivalu poezie ve Valašském Meziříčí, Bechyňském perlení a dal. přehlídkách, pokrač. diskuze na téma experimentující divadlo, dramaturgické pozorníky, sloupky prof. J. Císaře Paměť divadla. Nově zahájen seriál Žánry dramatu od doc. Zdeňka Hořínka. Odborná příloha s 1. částí publikace prof. Jána Zavarského Kapitolky ze scénografie. 2 přílohy.
 

vyprodáno nebo rozebráno

Amatérská scéna č. 6/2014  - Praha : NIPOS, 2014.- 56 s. Brož.
Jak jsem si už nepředplatila Amatérskou scénu | Markéta Charvátová, Amatérská scéna bude pouze internetová | Michal Drtina, Z druhého břehu | Jan Císař, Amatérské divadlo PŘED A PO | Jana Soprová, Kulatý stůl veletrhu Theater Tech 2014 | Michal Drtina, Umělé epické a dramatické žánry | Luděk Richter, Když se sny mění ve skutečnost | Jana Soprová, Být či nebýt… | Luděk Horký, Divadlo pro děti není nižší level divadla | Kamila Kostřicová, Národní přehlídka seniorského divadla v Miletíně | Milan Strotzer, Na Brno počtvrté baflo amatérské divadlo | Alexandr Průša, Interrampa 2014 – festival pro divadlo | Lucie Prouzová, Festivalový výbor Jiráskova Hronova | Michal Drtina, O některých projevech dogmatismu v ochotnické kritice, Z lásky, nebo z ochoty?, Reduta rediviva, Ivan Vyskočil o textappealu, Od šantánu ke kabaretu, S Václavem Havlem tentokrát nikoli o Zahradní slavnosti, Několik poznámek psychologa k divadlu pro děti, Dobré slovo o scénografii, Čtenáři odpovídají na otázky, Divadlo přece nehrajeme kvůli diskusím, Byli jednou dva, Divadlo je když…, Ještě anketa, Čas žní, Poselství Václava Havla k Mezinárodnímu dni divadla.
 

80 Kč

Amatérská scéna č. 5/2014 . - Praha: NIPOS, 2014.- 52 s. Brož.
V čísle mj. naleznete tyto články: Sametový podzim | Josef Jan Kopecký, Z druhého břehu | Jan Císař, Miesto pravých zážitkov | Elena Knopová, Epické folklorní žánry | Luděk Richter, Jak do Velké Lhoty přijel pan sběratel či spíše prosťáček měšťáček – 2.díl | Natálie Pelcová, Marta Guśniowská: Mám v sobě víc dítěte než dospělého | Michal Drtina, 45. Krakonošův divadelní podzim | Lenka Lázňovská, Šanghaj Vladimíra Zajíce mohla být událostí roku, kdyby… | Ladislav Vrchovský, Na letošním FEMADu bodoval hlavně Shakespeare | Jana Soprová, Šumperské radosti divadelní | Petr KlariN Klár, Dvanáctá Sokolovská čurda | Martin Volný, Komedie jako způsob nápravy společnosti a její autoři, Divadelní spolek 4 pod peřinou uspěl na festivalu v Rusku | Roman Baďura, Loutkářský soubor Mikrle v Albánii aneb Mirë ditë Arbëria! Dobrý den, Albánie! | Jé, Matěj Kubina a TzjvvK, Loutková scéna DS Krakonoš slaví 90 let | Josef Hejral, Na seznam UNESCO by si zasloužilo zapsat celé amatérské divadlo | Jan Mrázek, Na Štvanici byl otevřen nový kulturní prostor VILA Štvanice, Bábkarská Bystrica 2014 očima predsedkyne detskej poroty | Lucia Jaďuďová, Ad předlohy inscenací pro děti... | Ondřej Sedláček
 

80 Kč